01.02.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-17-27L par pienākumu izvest sniegu un lapas no īpašumam piegulošās teritorijas

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-17-27L par pienākumu izvest savākto sniegu un lapas no īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošas teritorijas

Kurš pieteica un par ko?

Tiesībsargs ir izskatījis pārbaudes lietu Nr. 2021-17-27L, kas ierosināta, pamatojoties uz personas iesniegumu par pienākumu izvest savākto sniegu un lapas no īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošas Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) teritorijas.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Iesniegumā norādīts, ka Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 4.5.punkta, kas uzliek par pienākumu izvest no ietvēm savākto sniegu, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmi, ciktāl tas attiecas uz ietvēm, kas atrodas nekustamam īpašumam piegulošā publiskas lietošanas pašvaldības teritorijā, un par no 4.3.punkta izrietošā pienākuma izvest nokritušās lapas, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 1. un 105.pantam.

Ar grozījumiem Noteikumos 4.2.1 apakšpunkts ir izteikts jaunā redakcijā, saglabājot Noteikumu 3.punktā nosauktajām personām, tostarp nekustamā īpašuma īpašniekiem, pienākumu nepieļaut īpašumam publiskā lietošanā esošajā piegulošajā teritorijā zaru un lapu uzkrāšanos. Līdz ar to minētā pienākuma satversmības vērtējumā Noteikumu 4.3. punkts tika aizstāts ar Noteikumu 4.2.1. apakšpunktu.

Tiesībsarga atzinuma būtiskākie secinājumi:

  1. Noteikumu 4.2.1. apakšpunkts pieņemts, ievērojot Pašvaldībai piešķirto deleģējumu, tam ir leģitīms mērķis, tas tiek sasniegts un, diferencējot īpašumam piegulošās teritorijas kopšanas nosacījumus, proti, regulāri nepieļaut zaru un lapu uzkrāšanos uz gājēju ietvēm un 2 m uz katru pusi no tām, bet pārējā piegulošajā teritorijā nokritušās koku lapas savākt līdz kārtējā gada 31. oktobrim, kā arī Noteikumu 10.4. punktā nosakot Pašvaldības pienākumu organizēt lapu savākšanu, atzīstams par samērīgu.
  2. Noteikumu 4.2.3. punkts un Noteikumu 26. punkts kopsakarā ar Noteikumu 10.6. punktu nav skaidri saprotams, tāpēc, izvērtējot to sistēmiski, precizējams.
  3. Tā kā ceļu satiksmes drošības pilnveidošana ir nozīmīga visai sabiedrībai, tiesībsargs uzskata, ka Pašvaldība ar šī brīža resursu, nodrošinot pašvaldības ielām piegulošo ietvju centralizētu mehanizētu attīrīšanu no sniega (ievērojot Noteikumu 10.6. punkta nosacījumus) un attīrot pašvaldības ielu brauktuves no sniega, uzņemoties pienākumu izvest sniegu no pašvaldības ielām piegulošajās teritorijās esošajām ietvēm, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmi, to varētu īstenot efektīvāk kā Noteikumu 3. punktā minētās personas.

Tiesībsarga rekomendācijas Pašvaldībai (līdz 2023.gada 1.septembrim):

  1. izvērtēt citu pašvaldību labo praksi, nodrošināt sagrābto lapu savākšanu bez maksas tieši no īpašumiem piegulošās teritorijas;
  2. precizēt Noteikumus 4.2.3. punktu, ciktāl šo pienākumu veic Pašvaldība;
  3. Pašvaldībai veikt sniega izvešanu no pašvaldības ielām piegulošajās teritorijās esošajām ietvēm, kur tas traucē gājēju un transporta satiksmi.