25.07.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-26-4C par tiesībām uz pieeju tiesai

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-26-4C par tiesību uz pieeju tiesai iespējamo pārkāpumu

Kurš pieteica un par ko?

Pamatojoties uz iesniedzējas iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2022-26-4C par tiesību uz pieeju tiesai iespējamo pārkāpumu, tiesai atsakoties pieņemt dokumentus elektroniskā sūtījuma izmēra apjoma pārsniegšanas dēļ.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?

Pārbaudes lietā pēc būtības izvērtējams jautājums, vai tiesa ir nepamatoti ierobežojusi iesniedzējas tiesības uz pieeju tiesai, atgriežot elektronisko pasta sūtījumu, kuram pielikumā pievienotais dokuments pārsniedza elektroniskā pasta maksimālā izmēra ierobežojumu.

 Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

No pārbaudes lietas apstākļiem izriet, ka tiesas sekretāre atgrieza iesniedzējas elektronisko pasta vēstuli ar tajā pielikumā pievienoto dokumentu, kas saturēja lēmumā bez virzības noteikto trūkumu novēršanu. Tam par pamatu bija tiesas atbildes vēstulē norādītais, ka “nosūtot tiesai elektroniskā pasta sūtījumus, viena elektroniskā sūtījuma kopējais maksimālais apjoms nedrīkst pārsniegt 150 MB un viena pielikumā pievienojamā faila izmērs nedrīkst pārsniegt 10 MB, kas ir Microsoft noteiktais elektroniskā pasta maksimālā izmēra ierobežojums Office365 aplikācijā”. Savukārt iesniedzēja elektroniskā pasta sūtījumam pievienoja dokumentu 29.14 MB apjomā, kas pārsniedz minēto apjomu.

Iesniedzēja nosūtīja elektronisko pastu tiesai ar pielikumā pievienoto dokumentu 2022.gada 8.martā, kas bija pēdējā 2021.gada 1.decembra lēmumā norādīto trūkumu novēršanas diena. Savukārt tiesa atgrieza iesniedzējas elektroniskā pasta vēstuli 2022.gada 9.martā, kas bija dienu pēc tiesas noteiktā termiņa trūkumu novēršanai beigām. Līdz ar to atkārtoti iesniedzot vai elektroniski nosūtot 2022.gada 8.martā atsūtīto dokumentu, šādas darbības tiktu veiktas pēc 2021.gada 1.decembra lēmumā norādītā trūkumu novēršanas termiņa.

Vienlaikus tiesībsargs secināja, ka iesniedzējai netika liegta iespēja īstenot CPL 51.pantā noteiktās tiesības un lūgt tiesu atjaunot nokavēto procesuālo termiņu, tādējādi izmantojot visus pieejamos tiesiskos risinājumus. Turklāt tiesībsargs secināja, ka iesniedzēja vēlāk izmantoja CPL 133.panta piektajā daļā piedāvāto tiesību aizsardzības līdzekli un atkārtoti iesniedza tiesā prasības pieteikumu, uz kā pamata tiesa ierosināja civillietu.

Būtiskākie secinājumi

  1. Tiesas izmanto Microsoft Office programmatūru un atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” tiesai elektroniski nosūtāmo dokumentu kopējam maksimālajam apjomam pastāv tehnoloģiski ierobežojumi.
  2. Tiesai elektroniski nosūtāmā dokumenta vienas datnes maksimālais izmērs un elektroniski nosūtāmo dokumentu kopējais maksimālais apjoms atbilst Noteikumu Nr.473 prasībām.
  3. Atbilstoši labas pārvaldības principam sabiedrībai ir tiesības saņemt tādu informāciju no valsts institūcijām, kas ir skaidri un nepārprotami uztverama. Turklāt personai ir tiesības paļauties uz valsts institūciju mājaslapās, tostarp tiesu portālos, norādītās informācijas patiesumu.
  4. Laikā, kad iesniedzēja vērsās tiesā, abos tiesu portālos (www.elieta.lv un www.tiesas.lv) bija norādīta vienāda informācija par iesniedzamo dokumentu datņu izmēru, t.i., vienu datni var iesniegt apjomā, kas nepārsniedz 10 MB.
  5. 2023.gada 18.jūlijā vietnē www.tiesas.lv ir ievietota aktuālā informācija par tiesā iesniedzamo dokumentu datņu maksimālo izmēru, kā tas jau 2023.gada 13.martā tika izdarīts otrā tiesu portālā www.elieta.lv.
  6. Iesniedzējai strīdus rašanās brīdī bija iespēja iepazīties ar elektroniski nosūtāmā dokumenta maksimāli pieļaujamo apjomu tiesu portālos un īstenot savas likumā noteiktās tiesības atbilstoši publiski pieejamajai informācijai.
  7. Tas, ka 2023.gada 13.martā tika veiktas būtiskas izmaiņas attiecībā uz iesniedzamo dokumentu datņu izmēru un privātpersonas šobrīd var iesniegt tiesā vienu datni apjomā, kas nepārsniedz 50 MB, līdzšinējo 10 MB vietā, liecina par sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, kas atbilst labas pārvaldības principa būtībai.
  8. Savukārt tas, ka iepriekš spēkā esošais regulējums neparedzēja tik liela apjoma dokumenta datnes iesniegšanu, vēl nenozīmē, ka tas neatbilda privātpersonas labākajām tiesiskajām interesēm, jo jāņem vērā, ka valsts pārvalde regulāri attīstās un uzlabo savus pakalpojumus. Turklāt līdz 2023.gada 13.martam visas privātpersonas atradās vienādos apstākļos, līdz ar to neradot kādai sabiedrības grupai nepamatotas priekšrocības.
  9. Ievērojot minētos apstākļus, tiesībsargs secināja, ka tiesa ievēroja CPL un Tiesu administrācijas sagatavotajā skaidrojumā par tiesai elektroniski nosūtāmā dokumenta maksimālo apjomu noteiktās prasības.
  10. Līdz ar to iesniedzējai netika pārkāptas Satversmes 92.panta pirmajā teikumā nostiprinātās tiesības uz pieeju tiesai.