31.01.2024.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-27-2C par NVO metodiskajiem materiāliem bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-27-2C par nevalstisko organizāciju (NVO) metodiskajiem materiāliem bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai

Kurš pieteica un par ko?

Tiesībsargs pēc savas iniciatīvas ierosināja pārbaudes lietu par nevalstisko organizāciju metodisko materiālu speciālistiem bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai atbilstību Latvijas normatīvajiem aktiem.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?          

Tiesībsargs pārbaudes lietas ietvaros izvērtēja divu nevalstisko organizāciju metodiskos materiālus darbiniekiem bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai: nodibinājuma “Centrs Dardedze” metodisko materiālu “Kaitējoša seksuāla uzvedība bērnu vidū: vispārīga rokasgrāmata speciālistiem” (Dardedzes KSU rokasgrāmata) un biedrības “Papardes zieds” metodisko materiālu “SENSOA Karogu sistēma: kā reaģēt uz bērnu un jauniešu seksuālo uzvedību” (Papardes zieda Karogu sistēmas grāmata). Dardedzes KSU rokasgrāmata ir izveidota ar mērķi atpazīt un izvērtēt kaitējošu seksuālo uzvedību, ko veic viens vai vairāki bērni, savukārt Papardes zieda Karogu sistēmas grāmata ir paredzēta, lai atpazītu un izvērtētu seksuālo uzvedību, ko veic viens vai vairāki bērni, vai pieaugušais pret bērnu. Papardes zieda grāmatā aprakstītā bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanas metode tiek ieviesta darbinieku apmācībā, lai izveidotu seksuālās uzvedības novērtēšanas sistēmu iestādēs, kuras nonāk saskarsmē ar bērniem.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Pārbaudes lieta iezīmē valsts atbildīgo iestāžu pasīvo lomu speciālistu, kuru atbildības jomā ir bērnu uzraudzība, audzināšana un izglītošana, nodrošināšanā ar normatīvajiem aktiem atbilstošiem materiāliem kaitējošas seksuālās uzvedības atpazīšanai un atbilstošai reaģēšanai. Valsts atbildīgās iestādes ne tikai nav pievērsušas pienācīgu uzmanību šādu materiālu nodrošināšanai, bet arī nav spējušas atpazīt un nepieļaut tiesību aktiem neatbilstošas bērnu seksuālās uzvedības novērtēšanas sistēmas ieviešanu bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs.

Būtiskākie secinājumi

 1. Profesionāļiem, kas strādā ar bērniem, trūkst normatīvajiem aktiem atbilstošu metodisko materiālu bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai.
 2. Dardedzes KSU rokasgrāmata atbilst Latvijas tiesību aktiem. Papardes zieda Karogu sistēmas grāmata neatbilst Latvijas tiesību aktiem.
 3. Bērnu aizsardzības centram trūkst iekšēja kontroles mehānisma, kā atpazīt un laicīgi apturēt bērnu tiesību nodrošināšanai neatbilstošu saturu.
 4. Karogu sistēmas grāmatā konstatētas šādas neatbilstības Latvijas tiesību aktiem:
  • Pornogrāfijas materiālu pieejamības bērnam pieļaušana.
  • Bērna pornogrāfiska materiāla vai priekšnesuma izveides riska pieļaušana.Noziedzīga nodarījuma pret bērnu attaisnošana un aicinājums pieaugušajam pavest netiklībā mazgadīgu bērnu.
  • Kaitējošas seksuālās uzvedības atbalstīšana.
  • Bērna, kas cietis no seksuālas vardarbības, izvērtēšana un atbildīgo personu neatbilstoša reaģēšana.
  • Sociāli nepieņemamas uzvedības atbalstīšana.
 5. Latvijā Karogu sistēmas metode nav piemērota bērnu, kuri nav sasnieguši sešpadsmit gadu vecumu, seksuālās uzvedības izvērtēšanai.
 6. Karogu sistēmas grāmatā iekļauto bērnu seksuālās izmantošanas attēlu pieejamība var apdraudēt bērnu un sabiedrības drošību.
 •  Papardes ziedam trūkst pietiekamas izpratnes par nacionālajiem bērnu tiesību aizsardzības aktiem.
 • Veselības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai jāuzlabo izpratne par bērnu tiesību uz seksuālo izglītību tvērumu un riskiem, ko rada tiesību aktiem neatbilstoša seksuālā izglītība.

Rekomendācijas

Bērnu aizsardzības centram līdz 2024. gada 1. maijam:

 1. Uzlabot spējas izvērtēt izglītojošo, informatīvo vai cita veida materiālu atbilstību bērnu tiesību aizsardzības aktiem.
 2. Konstatējot normatīvajam regulējumam neatbilstošu saturu, nekavējoties rīkoties, lai profesionāļi, kas strādā ar bērniem, un informācijas sniedzējs  ievēro normatīvos aktus bērnu tiesību jomā.

Izglītības un zinātnes ministrijai un Veselības ministrijai līdz 2024. gada 1. maijam:

Nodrošināt, ka bērniem ir pieejama kvalitatīva un vecumam atbilstoša seksuālā izglītība, kas viņus pasargātu no kaitējošas seksuālās uzvedības un seksuālas izmantošanas, kā arī veicinātu bērnu spējas rīkoties seksuāli atbildīgi.

Labklājības ministrijai līdz 2024. gada 1. maijam:

 1. Iekļaut politikas plānošanas dokumentos un īstenot pasākumus, kas skar bērnu aizsardzību no kaitējošas seksuālas uzvedības,veicina kaitējošas seksuālas uzvedības atpazīšanu un atbilstošu reaģēšanu.
 2. Izstrādāt Latvijas situācijai adaptētas vadlīnijas un algoritmus profesionāļiem bērnu kaitējošas seksuālās uzvedības atpazīšanai.
 3. Īstenot profesionāļiem domātas metodikas seksuālās vardarbības pret bērnu atpazīšanai, novērtēšanai un uz rezultātu vērstu intervences pasākumu nodrošināšanai izstrādi.

Valsts iestādēm:

Nepieļaut, ka Karogu sistēmas grāmatā ietvertā Karogu sistēmas metode tiktu izmantota darbā ar bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu.

Biedrībai “Papardes zieds”:

 1. Nerīkot mācības speciālistiem darbā ar bērniem, balstoties uz Latvijas tiesību aktiem neatbilstošo Karogu sistēmas grāmatā aprakstīto metodi un ilustratīvajiem piemēriem.
 2. Ņemot vērā, ka biedrība sniedz konsultācijas, tai skaitā arī bērniem, par bērnu seksuālo veselību un reproduktīvajām tiesībām, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.prim pantu apgūt speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

Pielikumi