08.01.2024.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-01-16E par bērnam piederoša transportlīdzekļa civiltiesisko apdrošināšanu

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2024-01-16E par bērnam piederoša transportlīdzekļa civiltiesisko apdrošināšanu

Kurš pieteica un par ko?

Pamatojoties uz bērnu tēva iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2024-01-16E par bērnam piederoša transportlīdzekļa civiltiesisko apdrošināšanu

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?  

Iepazīstoties ar iesniedzējam sniegtajām iestāžu atbildēm, tiesībsargs saskatīja nepieciešamību pārliecināties, vai nav saskatāmi trūkumi tiesību aktos un to piemērošanā attiecībā uz nepilngadīgiem transportlīdzekļa īpašniekiem un vai tiesiskais regulējums ir atbilstošs bērna tiesībām

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Bērni (vecākajam bērnam 9 gadi) kļuvuši par vienīgajiem mantiniekiem mātes atstātajam mantojumam, jo bērnu vecāki nebija laulībā. Bērni kopīpašumā ieguvuši arī transportlīdzekli – vieglo automašīnu. Bērnu pārstāvību īsteno dabiskais aizbildnis – tēvs. Veicot transportlīdzekļa pārreģistrāciju, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā kā īpašniece norādīta viena no meitām (vecākā) ar piezīmi “kopīpašums; aizbildnība”, bet kā turētājs norādīts bērna tēvs (aizbildnis). Savukārt OCTA polisi Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle transportlīdzeklim izsniegusi transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajai īpašniecei. Vieglā automašīna tiek ekspluatēta un katru dienu ir ceļu satiksmē. Tēvs ir bērniem piederošā transportlīdzekļa vadītājs.

Iesniedzējs uzdeva šādus jautājumus:

 1. Vai nepilngadīga persona var uzņemties civiltiesisko atbildību par mantoto transportlīdzekli?
 2. Vai civiltiesisko atbildību var uzlikt personai, ja tā pati nedz piekrīt, nedz vispār nojauš par šādu atbildību?
 3.  Vai obligātā civiltiesiskā apdrošināšana (turpmāk – OCTA) piemērojama tikai vienam no transportlīdzekļa nepilngadīgiem kopīpašniekiem, kuru nav norādījis bērna pārstāvis?
 4. Vai civiltiesisko atbildību par transportlīdzekli var uzlikt divām vai vairāk personām?
 5. Vai Bonus-malus klase (konkrētajā gadījumā 6. klase) ir piemērojama nepilngadīgai personai?
 6. Vai nepilngadīgai personai līdz transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšanai var piemērot Bonus-malus 6. klasi bez iespējas to uzlabot, pieļaujot, ka transportlīdzekļa turētājs to var pasliktināt?
 7. Kurai no personām – nepilngadīgai transportlīdzekļa īpašniecei vai transportlīdzekļa turētājam, iestājoties ar transportlīdzekli saistītam apdrošināšanas gadījumam, faktiski iestāsies civiltiesiskā atbildība, un kurai juridiskā atbildība?
 8. Vai OCTA polise ir spēkā, ja polisē norādīta tikai viena no divām transportlīdzekļa īpašniecēm, kura nav pilngadīga?

Iesniegums vienlaikus adresēts arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram, Tieslietu ministrijai un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (turpmāk – Bērnu aizsardzības centrs).

Būtiskākie secinājumi

No iestāžu sniegtajiem viedokļiem un tiesību normām ir secināms:

 • transportlīdzekli reģistrē uz tādas fiziskās personas vārda, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura saskaņā ar Civillikuma 220. pantu izsludināta par pilngadīgu. Vieglās automašīnas vadīšanai B kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai ir jābūt sasniegušam 18 gadus gadu vecumu. Tātad nepilngadīgam bērnam nav ļauts iegūt B kategorijas vadītāja apliecību un reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda, tā kļūstot par transportlīdzekļa īpašnieku;
 • uz nepilngadīga bērna, ja tas sasniedzis 16 gadu vecumu, vārda ir atļauts reģistrēt transportlīdzekli, kuru drīkst vadīt no 14 vai 16 gadu vecuma, ar vecāka (aizbildņa) piekrišanu. Tātad līdz 16 gadu vecumam netiek pieļauta transportlīdzekļa reģistrēšana uz bērna vārda. Turklāt tiesību normas sasaista bērna tiesības vadīt transportlīdzekli un tiesības kļūt par transportlīdzekļa īpašnieku, ja sasniegts 16 gadu vecums. Savukārt, arī tad, ja bērnam no 14 gadu vecuma ir atļauts vadīt noteiktas kategorijas transportlīdzekli, tas vien nedod viņam tiesības kļūt par tāda transportlīdzekļa īpašnieku, to reģistrējot uz bērna vārda;
 • attiecībā uz gadījumiem, kad transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgs bērns (bērni), tiek pieļauts, ka to reģistrē uz nepilngadīgās personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par tās aizbildni. Tātad tikai tie bērni, kuri transportlīdzekli ieguvuši mantošanas ceļā, nesasniedzot 18 gadu vecumu, tiek reģistrēti kā transportlīdzekļa īpašnieki un tikai šiem bērniem iestājas tāda pat atbildība kā pilngadīgajiem transportlīdzekļa īpašniekiem;
 • transportlīdzeklis, kaut arī pieder nepilngadīgajam, uzskatāms par paaugstinātas bīstamības avotu. Ja zaudējumi nodarīti, izmantojot šo objektu, likumā noteikta “stingra atbildība”. Ja nepilngadīgais mantošanas ceļā kļuvis par paaugstinātas bīstamības avota īpašnieku, viņš var būt atbildīgs par transportlīdzekļa nodarīto kaitējumu kā īpašnieks;
 • bērnam, kurš mantojis transportlīdzekli, tā kļūstot par tā īpašnieku, nevar prasīt, lai viņš sava vecumposma dēļ spētu pildīt Ceļu satiksmes likumā noteiktos transportlīdzekļa īpašnieka pienākumus, īpaši, attiecībās ar vecāku, jo bērns ar vecāku faktiski ir pakļautības attiecībās un nav sagaidāms, ka bērns spētu iebilst vecāka rīcībai ar transportlīdzekli;
 • OCTA līgumu ir pienākums noslēgt ikvienam īpašniekam par tā ceļu satiksmē lietojamo transportlīdzekli. Savukārt, ja transportlīdzeklis, par kuru nav noslēgts apdrošināšanas līgums, nodots lietošanā citai personai vai lietošanas laikā beidzies apdrošināšanas līguma termiņš, apdrošināšanas līgumu īpašnieka vārdā slēdz transportlīdzekļa tiesīgais lietotājs. Tātad arī gadījumā, ja bērnam piederoša transportlīdzekļa turētājs ir viņa vecāks, apdrošināšanas līgums ir noslēdzams bērna vārdā;
 • atbilstoši Bonus – malus sistēmas aprēķina nosacījumos noteiktajam apstākļos, kad CSDD valsts reģistrā transportlīdzekļa reģistrētais īpašnieks un turētājs ir fiziska persona, Bonus – malus klase tiek rēķināta attiecībā uz transportlīdzekļa īpašnieku;
 • Bonus – malus sistēmas aprēķina nosacījumi paredz gadījumus, kādos Bonus -malus klase tiek aprēķināta arī transportlīdzekļa turētājam, nevis īpašniekam. Piemēram, ja CSDD valsts reģistrā norādītais transportlīdzekļa turētājs (neatkarīgi no tā, vai turētājs ir juridiska vai fiziska persona), ja transportlīdzekļa īpašnieks ir juridiska persona, vai arī, ja turētājs ir juridiska persona un transportlīdzekļa īpašnieks ir fiziska persona; OCTA likuma 13. panta otrajā daļā noteikts, ka, tikai slēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas prēmijas apmēra noteikšanai transportlīdzekļa līzinga gadījumā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs tiek pielīdzināts transportlīdzekļa īpašniekam.

Tiesībsargs, pabeidzot pārbaudes lietu, konstatēja trūkumus Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem, kuri mantošanas ceļā kļūst par transportlīdzekļu īpašniekiem. Bērniem, neatkarīgi no viņu vecuma, tiek uzlikta tāda pat atbildība un pienākumi kā pilngadīgiem transportlīdzekļu īpašniekiem. Turklāt atbildība attiecas arī uz OCTA līgumu slēgšanu un ar to noteikto civiltiesisko atbildību. Tiesībsarga ieskatā tāda atbildība nepilngadīgiem bērniem nav samērojama ar viņu iespējām.

Rekomendācijas

Finanšu ministriju aicināta novērst bērnu tiesību aizskārumu un ierosināt veikt grozījumus  Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā, paredzot, ka, slēdzot apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas prēmijas apmēra noteikšanai gadījumos, ja, pamatojoties uz Ceļu satiksmes likuma 10. panta piekto daļu, par transportlīdzekļa īpašnieku ir kļuvis nepilngadīgais, transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītais transportlīdzekļa turētājs tiek pielīdzināts transportlīdzekļa īpašniekam.

Līdz 2024. gada 30. aprīlim informēt par paveikto un plānoto rekomendācijas izpildei.

Pielikumi