21.10.2022.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-37-5G par saskarsmes tiesības īstenošanu

Apraksts

Tiesībsargs konstatēja labas pārvaldības principa pārkāpumu Siguldas novada bāriņtiesas darbā:

  1. neizskatot iesniedzēja un aizbildnes iesniegumus Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā un termiņā un nepieņemot administratīvu aktu;
  2. ilgstoši pieļaujot situāciju, ka netiek nodrošināta bērnu un vecāku saskarsme;
  3. neveicot darbības Bāriņtiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmums Nr. 1-6/49 piespiedu izpildei.

Vēl tiesībsargs konstatēja, ka Limbažu novada bāriņtiesa nebija pienācīgi pildījusi bāriņtiesai noteikto pienākumu sekot, lai aizbildnis veicinātu bērna un vecāka saskarsmi.

Tiesībsargs lūdzis Siguldas novada bāriņtiesu līdz 2022. gada 30. septembrim informēt par paveikto vecāku un bērnu saskarsmes nodrošināšanā, aicinot Siguldas novada bāriņtiesu:

  • nekavējoties novērst ilgstoši pieļauto situāciju, ka aizbildne nepilda Bāriņtiesas 2022. gada 13. aprīļa lēmumu Nr. 1-6/49, tā nenodrošinot bērnu tiesību un interešu ievērošanu;
  • turpmāk darbā nepieļaut atzinumā konstatētos trūkumus;
  • nodrošināt, ka darbā tiek ievērots labas pārvaldības princips.

Savukārt Limbažu novada bāriņtiesai tiesībsargs aicina sekot, lai aizbildne nodrošina bērnu un vecāku saskarsmi atbilstoši Bāriņtiesas nolemtajam.

Tiesībsargs aicina iesniedzēju izmantot savas tiesības iesniegt Vidzemes apgabaltiesā pieteikumu par pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu atcelšanu. Aicinu turpināt sadarbību ar Sociālo dienestu, lai novērstu šķēršļus, kas bija par pamatu aizgādības tiesību pārtraukšanai, un bērni varētu atgriezties pie vecākiem.