10.07.2024.

Pētījums

Cilvēktiesību ievērošana medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanas procesā

Apraksts

Tiesībsarga izpēte par cilvēktiesību ievērošanu medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanas procesā

Viens no tiesību uz taisnīgu tiesu būtiskiem elementiem ir tiesības piedalīties tiesas sēdē. No vai Latvijai saistošajos cilvēktiesību dokumentos noteiktā izriet, ka valstij ir ne tikai jānodrošina personas tiesības uz pieeju tiesai nediskriminējot uz invaliditātes pamata, bet pat jānodrošina personām ar invaliditāti (tai skaitā, personām ar garīga rakstura traucējumiem) tiesvedības pielāgošanu, piemēram, nodrošinot tiesvedību vieglās valodas formātā.

Tomēr Latvijā tiesu praksē virknē gadījumu ir redzēts, ka procesos par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu vai grozīšanu, pašas personas piedalīšanās netiek uzskatīta par vērtību un tiek ignorēta, tāpat par vērtību netiek uzskatītas šīs personas tiesības un intereses procesā kopumā, nemaz nerunājot par to, ka process varētu būt kā speciāli pielāgots personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Lai izpētītu patieso situāciju, tika analizēta lielākā daļa (vairāk nekā 70% ) tiesu lietu, kas tika izskatītas 2019. un 2020. gadā visās LR pirmās instances tiesās. Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par to, kā tiek īstenotas personas cilvēktiesības, katrā lietā tika pētīti ne tikai tiesu nolēmumi, bet visi tiesā esošie konkrētās lietas materiāli – gan pirmstiesas procesa, gan tiesas procesa laikā. Kopumā izpētītas tika 110 krimināllietas, kurās tika lemts par MRPL piemērošanu. Tāpat izpētes laikā iegūta informācija no Tiesu administrācijas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, vairākām Latvijas bāriņtiesām un citām personām, kas iesaistītas MRPL piemērošanas procesā.

Šī darba mērķi ir:

  1. analizēt starptautisko un nacionālo regulējumu attiecībā uz personas tiesībām uz taisnīgu tiesu kriminālprocesā;
  2. analizēt pastāvošo tiesu praksi lietās par MRPL noteikšanu;
  3. analizējot normatīvo regulējumu un tiesu praksi, noteikt, kuri ir tie kritēriji, kas būtu jāņem vērā, organizējot procesu lietās par MRPL noteikšanu;
  4. jau minētās analīzes rezultātā, izteikt priekšlikumus attiecībā uz tiesību normu piemērošanas prakses maiņu un/vai nepieciešamību grozīt normatīvo regulējumu.