14.12.1989.

ANO dokuments

Otrais fakultatīvais protokols starptautiskajam paktam par pilsoņu un politiskajām tiesībām, kas vērsts uz nāvessoda atcelšanu

Apraksts

OTRAIS FAKULTATĪVAIS PROTOKOLS STARPTAUTISKAJAM PAKTAM PAR PILSOŅU UN POLITISKAJĀM TIESĪBĀM, KAS VĒRSTS UZ NĀVESSODA ATCELŠANU

Pieņemts un pasludināts ar Ģenerālās Asamblejas 1989. gada 15. decembra rezolūciju 44/128

Šī Protokola Dalībvalstis,

Ticot, ka nāvessoda aizliegšana dod ieguldījumu, lai veicinātu cilvēciskās pašcieņas un cilvēktiesību progresīvu attīstību,

Atceroties Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 3. pantu, kas pieņemts 1948. gada 10.decembrī, un Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 6. pantu, kas pieņemts 1966. gada 16. decembrī,

Atzīmējot, ka Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 6. pants skar nāvessoda atcelšanu tādā formulējumā, kas stingri ierosina, ka nāvessoda atcelšana ir vēlama,

Pārliecināti, ka visi nāvessoda atcelšanas pasākumi ir jāapsver kā progress tiesību uz dzīvību izmantošanā,

Vēloties ar šo uzņemties starptautiskās saistības, lai atceltu nāvessodu, ir vienojušās par sekojošo:

1. pants

1. Neviens, kurš ir pakļauts šī Protokola Dalībvalsts jurisdikcijai, netiks sodīts ar nāvi.

2. Katra Dalībvalsts veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai atceltu nāvessodu tās jurisdikcijās.

2. pants

1. Šim Protokolam atrunas nav pieļaujamas, izņemot atrunas, kas iesniegtas Protokola ratifikācijas vai pievienošanās Protokolam laikā, kas atļauj nāvessoda piemērošanu kara laikā saskaņā ar notiesāšanu par vissmagākajiem militāras dabas noziegumiem, kas izdarīti kara laikā.

2. Dalībvalstij, kas iesniedz šādas atrunas Protokola ratifikācijas vai pievienošanās Protokolam laikā, jāpaziņo Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram savas nacionālās likumdošanas attiecīgie noteikumi, kas piemērojami kara laikā.

3. Dalībvalstij, kas izdarījusi šādas atrunas, jāpaziņo Apvienoto Nāciju Ģenerālsekretāram par jebkura karastāvokļa sākumu vai beigām, kas noteikts tās teritorijā.

3. pants

Šī Protokola Dalībvalstīm savos ziņojumos, kurus tās iesniedz Cilvēka tiesību Komitejai saskaņā ar šī Pakta 40. pantu, jāietver informācija par pasākumiem, kurus tās veikušas šī Protokola īstenošanai.

4. pants

Attiecībā uz Pakta Dalībvalstīm, kas iesniegušas deklarāciju saskaņā ar 41. pantu, Cilvēka tiesību Komitejas kompetence iesniegumu saņemšanai un izvērtēšanai, ja Dalībvalsts apgalvo, ka cita Dalībvalsts nepilda tās saistības, izplatās uz šī Protokola noteikumiem, izņemot gadījumus, kad attiecīgā Dalībvalsts ratificēšanas vai pievienošanās brīdī ir izdarījusi pretējas dabas paziņojumu.

5. pants

Attiecībā uz Starptautiskā Pakta par civilajām un politiskajām tiesībām, kas pieņemts 1966. gada 16. decembrī, Pirmā fakultatīvā Protokola Dalībvalstīm Cilvēka tiesību Komitejas kompetence saņemt un izvērtēt iesniegumus no to jurisdikcijai pakļautām fiziskām personām izplatīsies uz šī Protokola noteikumiem, izņemot gadījumus, kad attiecīgā Dalībvalsts ratificēšanas vai pievienošanās brīdī ir izdarījusi pretēja rakstura paziņojumu.

6. pants

1. Šī Protokola nosacījumi jāpiemēro kā Pakta papildus noteikumi.

2. Neierobežojot iespējas izvirzīt atrunas saskaņā ar šī Protokola 2. pantu, tiesības, kas garantētas šī Protokola 1. panta 1. daļā, nebūs pakļautas nekādiem ierobežojumiem saskaņā ar šī Pakta 4. pantu.

7. pants

1. Šo Protokolu var parakstīt jebkura valsts, kas ir parakstījusi Paktu.

2. Šo Protokolu var ratificēt jebkura valsts, kas ir ratificējusi Paktu vai pievienojusies tam. Ratificēšanas dokumenti jādeponē pie Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra.

3. Šim Protokolam var pievienoties jebkura valsts, kas ir ratificējusi Paktu vai pievienojusies tam.

4. Pievienošanās īstenojama, deponējot pievienošanās dokumentu pie Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra.

5. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram ir jāinformē visas valstis, kas ir parakstījušas šo Protokolu vai pievienojušās tam, par katra pievienošanās vai ratificēšanas dokumenta deponēšanu.

8. pants

1. Šis Protokols stāsies spēkā trīs mēnešus pēc datuma, kad desmitais ratificēšanas vai pievienošanās dokuments tiks deponēts pie Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāra.

2. Katrai valstij, kura ratificē šo Protokolu vai pievienojas tam pēc desmitā ratificēšanas vai pievienošanās dokumenta deponēšanas, šis Protokols stāsies spēkā trīs mēnešus pēc datuma, kad tā deponējusi pati savu ratificēšanas vai pievienošanās dokumentu.

9. pants

Šī Protokola noteikumi būs saistoši visām federālo valstu daļām bez jebkādiem ierobežojumiem vai izņēmumiem.

10. pants

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram ir jāinformē visas Pakta 48. panta 1. daļā minētās valstis par sekojošām īpatnībām:

(a) Atrunām, informāciju un paziņojumiem saskaņā ar šī Protokola 2. pantu;

(b) Iesniegumiem, kas izdarīti saskaņā ar šī Protokola 4. vai 5. pantu;

(c) Parakstīšanu, ratificēšanu un pievienošanos saskaņā ar šī Protokola 7. pantu;

(d) Šī Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 8. pantu.

11. pants

1. Šis Protokols, kura teksti angļu, arābu, franču, krievu, ķīniešu un spāņu valodās ir vienlīdz autentiski, jānodod glabāšanai Apvienoto Nāciju Organizācijas arhīvā.

2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālsekretāram ir jānosūta šī Protokola apstiprinātas kopijas visām valstīm, kas minētas Pakta 48. pantā.