27.11.2000.

Eiropas Savienības dokuments

Padomes Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (pieņemta 2000.gada 27.novembrī)