04.09.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-26-4F par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2023-26-4F par tiesībām uz taisnīgu tiesu, lemjot par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu un parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām

Kurš pieteica un par ko?

Pamatojoties uz iesniedzēja iesniegumu, tiesībsargs ierosināja pārbaudes lietu Nr. 2023-26-4F par tiesību uz taisnīgu tiesu iespējamo pārkāpumu civillietā, lemjot par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu un parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, un sniedza atzinumu.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?

Pārbaudes lietā pēc būtības izvērtējams jautājums, vai tiesai, lemjot par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu un parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām, ir pārkāptas iesniedzēja tiesības uz taisnīgu tiesu (tiesības tikt uzklausītam, tiesības uz motivētu nolēmumu, tiesības uz pārsūdzību).

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

No pārbaudes lietas apstākļiem izriet, ka tiesa lēma izbeigt iesniedzēja saistību dzēšanas procedūru un izbeigt fiziskās personas maksātnespējas procesu, neatbrīvojot no saistību dzēšanas plānā norādītajām atlikušajām saistībām. Iesniedzējs izsaka sūdzības par to, ka tiesa minēto lēmumu pieņēma rakstveida procesā, nevis mutvārdu, tādējādi liedzot pilnībā realizēt savas tiesības. Iesniedzējs norāda, ka tiesas pieņemtais lēmums ir neobjektīvs un balstīts uz nepamatotiem argumentiem un pieņēmumiem. Iesniedzēja ieskatā, ja tiesa būtu noteikusi iesniegt konkrētus dokumentus, kas saistīti ar iesniedzēja veselības problēmām, būtu pilnībā pierādīts fakts, ka iesniedzējam ir specifiskas veselības problēmas un objektīvi nevarēja pilnvērtīgi gūt ienākumus, kas bija par pamatu neatbrīvot iesniedzēju no atlikušajām parādsaistībām.

Būtiskākie secinājumi

  1. Tiesībsargs konstatē, ka tiesas lēmums tika pienācīgi motivēts un tas vien, ka iesniedzējs nepiekrīt tiesas argumentācijai, nenozīmē, ka tiesa nav izpildījusi savu pienākumu pienācīgi motivēt nolēmumu.
  2. Tiesas lēmums, ar kuru izbeigts fiziskās personas maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām saistībām, nav pārsūdzams. Šīs tiesību normas satversmību Satversmes tiesa vērtēja lietā Nr. 2016-01-01, atzīstot apstrīdēto normu par atbilstošu Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. Tiesībsargs respektē šajā spriedumā izteiktās atziņas un līdz ar to nesaskata cilvēktiesību aizskārumu daļā, kas attiecas uz tiesībām uz pārsūdzību.
  3. Fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu izskatīšanas kārtība noteikta CPL 46.2 nodaļā par fiziskās personas maksātnespējas procesa lietām. Savukārt 46.2 nodaļa ir ietverta CPL sestajā sadaļā, kas reglamentē sevišķās tiesāšanas kārtību.
  4. Sevišķās tiesāšanas kārtības lietās lietas dalībniekiem ir CPL 74. panta otrajā daļā noteiktās pušu procesuālās tiesības, tostarp tiesības piedalīties tiesas sēdē, iesniegt pierādījumus, dot tiesai mutvārdu un rakstveida paskaidrojumus un izteikt savus argumentus un apsvērumus.
  5. Tomēr daļā par iespēju piedalīties tiesas sēdē CPL 363.28 panta astotā daļa, kas ir speciālā iepretim CPL 74. panta otrajai daļai, nosaka, ka pieteikumu tiesnesis izskata rakstveida procesā, nerīkojot tiesas sēdi, izņemot gadījumu, kad viņš uzskata par nepieciešamu izskatīt lietu tiesas sēdē. Līdz ar to tiesnesim ir rīcības brīvība lemt par to, vai pieteikumu ir nepieciešams skatīt tiesas sēdē.
  6. Šī ir atšķirība no tā, ko Satversmes tiesa vērtēja savā 2016. gada 28. septembra spriedumā lietā Nr. 2016-01-01, kad šādus pieteikumus vienmēr skatīja mutvārdu procesā. Tomēr tas vien nenozīmē, ka šāda kārtība ir neatbilstoša Satversmei.
  7. Satversmes tiesa atzinusi, ka maksātnespējas procesa lietas ir specifiskas un atšķiras no vispārējā civilprocesuālajā kārtībā izskatāmajām lietām. Civilās tiesvedības būtība izpaužas galvenokārt tādējādi, ka, ievērojot pušu līdztiesības principu, tiek izšķirti to savstarpējie strīdi par aizskartām tiesībām un ar likumu aizsargātām interesēm. Savukārt maksātnespējas lietas tiek izskatītas sevišķās tiesāšanas kārtībā un tajās nav strīda par tiesībām.
  8. Ievērojot fiziskās personas maksātnespējas procesa lietu specifisko raksturu, kā arī no civilprocesa izrietošos pamatprincipus (sacīkstes princips, dispozitivitātes princips), kas visupirms tieši parādniekam uzliek par pienākumu iesniegt nepieciešamos pierādījumus savu argumentu pamatošanai, tiesībsargs nekonstatē, ka lietas izskatīšana rakstveida procesā pārkāptu iesniedzēja Satversmes 92. pantā noteiktās tiesības tikt uzklausītam.
  9. Ievērojot šajā atzinumā iepriekšminētos apstākļus, tiesībsargs nekonstatē tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumu civillietā, lemjot par fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanu un parādnieka atbrīvošanu no atlikušajām saistībām.