03.08.2023.

Viedoklis

Par mācību līdzekļu iegādi

Apraksts

Vēstule Latvijas pašvaldībām un to Izglītības pārvaldēm par mācību līdzekļu iegādi

Tiesībsargs no 2023. gada 19. jūnija līdz 19. jūlijam veica izglītojamo vecāku aptauju par mācību līdzekļu iegādi. Tās ietvaros tika saņemtas 1274 atbildes. No vecāku sniegtajām atbildēm secināms, ka skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu sniegtajā informācijā par individuālajiem mācību piederumiem, kas jāpērk vecākiem, iekļauti mācību līdzekļi, kas nepieciešami izglītības satura apguvei un jānodrošina izglītības
iestādei. Īpaši tas attiecas uz mācību priekšmetiem Dizains un tehnoloģijas un Vizuālā māksla, kā arī uz pirmsskolas izglītību.

Aptaujas ietvaros tika saņemta informācija arī no pedagogiem, ka izglītības iestādes budžeta ietvaros nespēj nodrošināt visus mācību līdzekļus izglītības satura apguvei. Atsevišķos gadījumos pedagogi norādīja, ka mācību līdzekļus iegādājas par saviem līdzekļiem.

Lai veicinātu vienotu izpratni par tiesiskā regulējuma piemērošanu individuālo mācību piederumu nodrošināšanā, Izglītības kvalitātes valsts dienests kā izglītības procesa uzraudzības iestāde ir sniedzis viedokli un ieteikumus par individuālo mācību piederumu nodrošināšanu. Viedoklis bija izstrādāts, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja un Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem vienojoties par kopīgu viedokli.

Tiesībsargs aicina Izglītības pārvaldi pārbaudīt savas pašvaldības izglītības iestāžu vecākiem sniegto
informāciju par individuālo mācību piederumu iegādi un nodrošināt, ka sniegtā informācija tiek precizēta atbilstoši tiesību iegūt izglītību bez maksas principam, savukārt Pašvaldību aicina pārskatīt izglītības iestādēm piešķirto finansējumu mācību līdzekļu iegādei un piešķirt to tādā apmērā, lai izglītības iestādes varētu nodrošināt visus mācību līdzekļus, kas nepieciešami izglītības satura apguvei un līdz 2023.gada 15.augustam informēt tiesībsargu par paveikto un plānoto.