25.06.2012.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr. 2012-05-01 “Par Civilprocesa likuma 141.panta pirmās daļas, ciktāl tā neparedz tiesības iesniegt blakus sūdzību par lēmumu, ar kuru apmierināts pieteikums par prasības nodrošinājuma atcelšanu, atbilstību LR Satversmes 92.pantam”.