17.04.2013.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2012-24-03 “Par MK 2009.gada 7.jūlija noteikumu Nr.733 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” 1.pielikuma atbilstību LR Satversmes 91. un 101.pantam, kā arī Valsts valodas likuma 6.panta pirmajai daļai un MK iekārtas likuma 31.pantam”.