25.04.2016.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2016-01-01 “Par Civilprocesa likuma 363.20 panta piektās daļas (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2010.gada 31.oktobrim), ciktāl tā liedz parādniekam pārsūdzēt tiesas lēmumu, ar kuru izbeigts maksātnespējas process, neatbrīvojot parādnieku no atlikušajām parādsaistībām, atbilstību LR Satversmes 92.panta pirmajam teikumam”.