14.02.2019.

Viedoklis Satversmes tiesai

Par viedokli lietā Nr.2018-19-03 “Par Ventspils pilsētas domes 2012.gada 2.marta saistošo noteikumu Nr.9 “Ventspils brīvostas noteikumi” 100. un 139.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 64.pantam un 105.panta pirmajam un trešajam teikumam”