Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Staņevs pret Bulgāriju (Stanev v. Bulgaria)