17.01.2012.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedums

Staņevs pret Bulgāriju (Stanev v. Bulgaria)