15.03.2017.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2016-16-22 par vidi degradējošām un cilvēku drošību apdraudošām būvēm un tiesībām dzīvot dzīvībai un veselībai drošā vidē