30.11.2021.

Atzinums

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-37-20G par pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumiem

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-37-20G par pedagoģiski medicīnisko komisiju atzinumiem un Izglītības un zinātnes ministrijas atbildes vēstule par atzinumā ietverto rekomendāciju izpildi

Apraksts

Tiesībsargs pārbaudes lietā konstatēja šādus pārkāpumus:

Valmieras pilsētas pašvaldība, organizējot izglītības procesu pašvaldībā, ir pārkāpusi Iesniedzēju bērna tiesības vienlīdzīgi iegūt izglītību atbilstoši savām spējām. Šāds bērnu tiesību ierobežojums, iespējams, ir sistemātisks un ir ierobežojis arī citu pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu tiesības uz izglītību.

Valmieras Pārgaujas sākumskola 5.- 6. klasē ir izglītojusi speciālās izglītības programmā bērnus, kuriem nav bijis spēkā esošs valsts PMK atzinums par speciālās izglītības programmu. Izglītības iestādes sniegtais atbalsts Iesniedzēju bērnam no 5.-6.klasei nav bijis atbilstošs pašvaldības PMK atzinumā sniegtajiem ieteikumiem par bērnam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija bez tiesiska pamata ir liegusi Iesniedzēju bērnam iespēju tikt uzņemtam ģimnāzijā pēc iestājpārbaudījumu un uzņemšanas kritēriju izpildīšanas, pamatojot to ar bērna iepriekš apgūto speciālās izglītības programmu. Rīkojoties pretrunā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ģimnāzija ir pārkāpusi vienlīdzības principu.

Pārbaudes lietas ietvaros secinu, ka pastāv vairāki PMK darba īstenošanas trūkumi, kā arī vienotas izpratnes trūkums starp atbildīgajām valsts iestādēm par speciālās izglītības īstenošanas tiesisko regulējumu.

Tiesībsargs aicināja Valmieras novada pašvaldību līdz 2022. gada 31. martam informēt par paveikto un plānoto rekomendāciju ieviešanā:

  1. Novērst praksi, kad tās dibinātājās izglītības iestādēs bērni tiek izglītoti speciālās izglītības programmās bez atbilstoša PMK atzinuma.
  2. Nodrošināt, ka turpmāk Valmieras Pārgaujas sākumskolā bērnu izglītošana speciālajās izglītības programmās notiek saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu;
  3. Nodrošināt, ka turpmāk Valmieras novada pašvaldības PMK savos atzinumos norāda tā spēkā esamību, kas atbilstu normatīvajos aktos noteiktajai pašvaldību PMK kompetencei sniegt atzinumu bērnam konkrētajā izglītības pakāpē.
  4. Nodrošināt, ka Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija turpmāk ievēro tiesību aktos noteiktās prasības par bērnu uzņemšanu izglītības iestādē un nepieļautu bērnu diskrimināciju.

Tiesībsargs aicina Izglītības un zinātnes ministriju:

  1. Pamatojoties uz tiesībsarga atzinumā konstatēto, veicināt izpratni par PMK darbības tiesisko regulējumu VISC.
  2. Turpināt darbu pie PMK darbības uzlabošanas, prioritāri ņemot vērā bērna labākās intereses un visu bērnu tiesības iegūt izglītību atbilstoši savām spējām savas dzīvesvietas tuvumā, kā arī nodrošinot iekļaujošas izglītības sistēmas attīstīšanu Latvijā.