24.01.2020.

Viedoklis

Tiesībsarga viedoklis Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentam lietā Nr.SKA-346/2019 “Ventspils pilsētas teritorijas plānojums (2006. – 2018.) ar grozījumiem grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

Pielikumi