16.08.2017.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-11-03 „Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.350 “Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība” 91.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 64., 91.pantam un Izglītības likuma 49.1panta pirmajai daļai un trešajai daļai, kā arī Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.455 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam”