28.02.2018.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis lietā Nr. 2017-30-01 “Par Civilprocesa likuma 26.panta pirmās daļas, 128.panta otrās daļas 1.2.punkta pirmā teikuma un 132.panta pirmās daļas 6.punkta, ciktāl tie nosaka pienākumu prasības pieteikumā norādīt atbildētāja deklarēto dzīvesvietu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96.pantam” (pienākumd prasības pieteikumā norādīt atbildētāja deklarēto dzīvesvietu)