01.03.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2008-43-0106 Par Civillikuma 156.panta otrās daļas vārdu “divu gadu laikā, skaitot no dienas, kad viņi uzzinājuši par apstākļiem, kas izslēdz paternitāti” atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. un 96.pantam un 1975.gada 15.oktobra Eiropas Konvencijas par to bērnu tiesisko statusu, kuri nav dzimuši laulībā, 4.pantam.