20.07.2010.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2010-22-01 „Par likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” un likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārejas noteikumu atbilstību LR Satversmes 1. un 105.pantam”.