14.05.2020.

Viedoklis Satversmes tiesai

Tiesībsarga viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2020-02-0306 “Par Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumu Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 18.12.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 100. un 105.pantam un Līguma par Eiropas Savienības darbību 288.panta trešajai daļai”