2014-01-06

Viedoklis

Tiesībsargs aicina Labklājības ministriju izvērtēt nepieciešamību papildināt Ministru Kabineta noteikumus Nr.288 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība” vai izstrādāt vadlīnijas, paredzot kārtību ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārtraukšanai uz personas iesnieguma pamata, lai noteiktu pakalpojuma pārtraukšanas procesuun atrunātu citus būtiskus jautājumus, kas attiecas uz aprūpes institūcijas un pašvaldības atbildību turpmākā atbalsta nodrošināšanai.