24.11.2009.

Viedoklis Satversmes tiesai

Viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2009-77-01 „Par Publisko iepirkumu likuma 83.2panta un pārejas noteikumu 12.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 92.pantam.