01.11.2023.

Ziņojums

Ziņojums par Eiropas Sociālās hartas neratificētajiem pantiem

Tiesībsarga alternatīvais ziņojums par Latvijas Republikas Otro ziņojumu par neratificētajiem Eiropas Sociālās hartas pantiem

Apraksts

Latvijas Republikas valdība ir sniegusi vispusīgu un izsmeļošu ziņojumu par Eiropas Sociālās Hartas 4. panta 1. punktu, 12. panta 3. un 4. punktu, 19. pantu, 23. pantu un 31. panta otro un trešo daļu. Valdība uzskata, ka situācija Latvijā neatbilst Hartas attiecīgajos pantos izvirzītajām prasībām.

Tiesībsargs kā Latvijas Republikas cilvēktiesību institūcija sniedz šo alternatīvo ziņojumu kā papildinājumu valsts nacionālajam Ziņojumam.
Alternatīvajā ziņojumā nav analizēts Hartas 19.pants (Migrējošo strādājošo un viņu ģimeņu tiesības uz aizsardzību un palīdzību).

Piekrītot Ziņojumā norādītajam, tiesībsargs sniegs papildu ieskatu par Latvijas situāciju saistībā ar Hartas 4., 12., 23. un 31.panta normām.