Par nepilngadīgu pacientu tiesībām uz veselības aprūpi

Bērniem, kas sasnieguši 14 gadu vecumu, ārstniecības pakalpojumu saņemšanai, tai skaitā vakcinēšanai, vecāku piekrišana nav nepieciešama. Bērns pats var vērsties ārstniecības iestādē un saņemt no ārstniecības personas savam vecumam un briedumam saprotamu informāciju. 

Par nepilngadīgu uzskatāma persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem. Saskaņā ar Ārstniecības likumu persona, kas ir jaunāka par 18 gadiem, ir uzskatāma par nepilngadīgu pacientu. Pacientu tiesību likumā noteikts 14 gadu slieksnis, kuru sasniedzot nepilngadīgam pacientam ir tiesības patstāvīgi lemt par savu ārstniecību. Regulējums, kas attiecas uz nepilngadīgo pacientu ārstniecību, ir attiecināms arī uz vakcināciju.

Ja 14 gadu vecumu sasniedzis bērns vēlas saņemt ārstniecības pakalpojumus, tai skaitā vakcināciju, vecāku piekrišana nav nepieciešama. Bērns pats var vērsties ārstniecības iestādē.  Ja bērns savas tiesības nevar īstenot bez vecāku palīdzības, piemēram, nevar patstāvīgi nokļūt vakcinācijas iestādē un vecāki atsakās viņu turp nogādāt vai apmaksāt ceļa izdevumus, jo nepiekrīt vakcinācijai, bērna un vecāku domstarpību izšķiršana ir bāriņtiesas kompetencē.

Ja nepilngadīgs pacients (no 14 gadu vecuma) atsakās dot savu piekrišanu ārstniecībai, bet ārsts uzskata, ka ārstniecība ir šā pacienta interesēs, tādā gadījumā piekrišanu ārstniecībai dod nepilngadīgā pacienta likumiskais pārstāvis. Tātad arī piekrišanu vakcinācijai, ja ārsts uzskata, ka vakcinācija ir konkrētā bērna interesēs, var dot bērna likumiskais pārstāvis.

Jāatzīmē, ka atbilstoši Pacientu tiesību likumā noteiktajam, ikvienam nepilngadīgam pacientam ir tiesības saņemt no ārstniecības personas savam vecumam un briedumam saprotamu informāciju. Tātad ārstniecības personai ir pienākums sniegt bērnam informāciju par viņa veselības stāvokli un ārstniecību bērnam saprotamā veidā. Tāpat likums nosaka nepilngadīga pacienta tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā.

Vairāk:

 

Uzziņai: