Papildināts! Tiesībsargs: Pašvaldības rīcība kavē bērna iespējas iegūt pamatizglītību

Ikvienam bērnam ir tiesības mācīties tuvākajā vispārizglītojošā skolā neatkarīgi no veselības stāvokļa. Valmieras novada pašvaldībai nekavējoties vispārizglītojošā skolā ir jāievieš speciālās izglītības programma skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem. Šāda programma nepieciešama bērna izglītošanai atbilstoši viņa spējām, un to ieteikusi arī Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija. Valmieras novada pašvaldībai līdz 3. aprīlim jāinformē tiesībsargs par paveikto. Par situāciju ir informēta gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gan Izglītības kvalitātes valsts dienests.

“Esam saņēmuši sūdzību par Valmieras novada pašvaldības rīcību kādā konkrētā gadījumā, un šāda kavēšanās, kurā cieš bērna intereses, nav attaisnojama. Faktiski to var vērtēt arī kā bezdarbību, jo bērns atbilstošas izglītības programmas trūkuma dēļ nevar tikt uzņemts nevienā no pašvaldības izglītības iestādēm,” skaidro Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere. Tiesībsarga ieskatā kritiku neiztur arī atrunāšanās, ka novadā trūkst psihologu, lai ieviestu šādu programmu.

Tiesībsargs vērš papildu uzmanību, ka minētās programmas ieviešana nav izvēles iespēja, bet pienākums. Izglītības likumā ikvienai pašvaldībai ir noteikts pienākums visiem tās teritorijā deklarētajiem bērniem nodrošināt iespēju iegūt pirmsskolas izglītību un pamatizglītību dzīvesvietai tuvākajā pašvaldības izglītības iestādē. Tiesības iegūt pamatizglītību savas dzīvesvietas pašvaldībā ir ikviena bērna pamattiesības.

Šādas programmas iespējams īstenot arī ir iespējama arī vispārizglītojošā klasē. Latvijas Republikas Senāta Administratīvo lietu departaments ir secinājis, ka: “(..) iespēju iegūt pamatizglītību bērnam ar speciālām vajadzībām var nodrošināt arī vispārējās izglītības iestāde, tostarp vispārizglītojošā klasē nodrošinot bērnam iespēju apgūt speciālās izglītības programmu vai vispārējās izglītības programmu pēc individuāla plāna ar atbilstošiem atbalsta pasākumiem.”[1].

Tāpat jāatceras, ka ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību. Tas ir process, kurā tiek nodrošinātas atbilstošas visu izglītojamo daudzveidīgās vajadzības, palielinot līdzdalības iespējas mācību procesā, kultūrā un dažādās kopienās, kā arī samazinot izslēgšanas iespējas izglītības ieguves procesa.

Papildinājums

Valmieras novada pašvaldība informēja tiesībsargu, ka no 2023./2024. mācību gada speciālās pamatizglītības programmu skolēniem ar garīgās veselības traucējumiem (kods 21015711) īstenos Valmieras Gaujas krasta vidusskola – attīstības centrs. Šī ir ļoti laba ziņa tiem Valmieras novada skolēniem ar  garīgās veselības traucējumiem, kas līdz šim bija spiesti mācīties ārpus savas dzīvesvietas pašvaldības administratīvās teritorijas, jo ar jauno mācību gadu viņi varēs mācīties tuvāk dzīvesvietai un neizmantot internāta pakalpojumus.


[1] Augstākās tiesas 27.09.2019. lēmums lietā Nr. SKA-1601/2019 670013119.