Tiesībsarga izpēte par mācību līdzekļu iegādi – vai drīkst iet uz skolu, ja nav skolas formas?

Piederības apliecinājums un kvalitātes zīme, prestižs un reizē atbildība – tā bieži tiek dēvētas skolas formas. Par to iegādi un pamatotību tiek saņemti daudzi vecāku komentāri tiesībsarga izpētē par mācību līdzekļu iegādi. Tiesībsargs skaidro – izglītības iestādei ir tiesības noteikt skolas formas valkāšanu, tomēr tās neesamība nedrīkst ierobežot tiesības uz izglītību.

Skolēnu tiesības

Tiesībsargs atgādina, ka tiesības uz izglītību ir nostiprinātas Satversmē. Arī tādā gadījumā, ja bērnam nav skolas formas, bērnam ir tiesības vienlīdzīgi ar citiem piedalīties mācību stundās un skolas rīkotajos dažāda veida pasākumos. Jautājums par bērna apģērbu, tostarp skolas formu, skolai ir jārisina ar bērna vecākiem vai aizbildņiem, jo viņu pienākums ir nodrošināt bērnam apģērbu.

Ja vecāki nav nodrošinājuši savam bērnam skolas formu, bērnu nedrīkst sodīt viņa vecāku, aizbildņu vai ģimenes locekļu darbības, pausto uzskatu vai pārliecības dēļ. Galvenie atbildīgie par bērna audzināšanu ir vecāki. Ja vecāki finansiālu iemeslu dēļ formas nevar atļauties iegādāties vai, piemēram, reliģiskās u.c. pārliecības dēļ ir pret to valkāšanu, skolai būtu jāparedz izņēmuma gadījumi.

Izglītības iestādes tiesības

Izglītības iestādes savos iekšējās kārtības noteikumos ir jānosaka, kādā apģērbā skolēni uz skolu nākt nedrīkst, tāpat aprakstoši noteikt to, kādā apģērbā skolēni var atrasties skolā, tai skaitā, ka jāvalkā skolas forma. Izglītības iestādes tiesības ierobežot bērna un vecāku brīvību attiecībā uz izglītības iestādē valkājamo apģērbu ir noteiktas Izglītības likumā[1].

Ja izglītības iestādē ir noteikta skolas formas valkāšana, iekšējās kārtības noteikumos būtu arī jāparedz, ka izņēmumi, ja vecāks nevar atļauties iegādāties skolas formu vai savas  reliģiskās u.c. pārliecības dēļ ir pret to valkāšanu, jāsaskaņo ar skolas direktoru. Tas novērstu bērna pakļaušanu aizrādījumiem par vecāku rīcību, kuru viņš nevar ietekmēt.

Saskaņā ar labas pārvaldības principu skolai jebkuru noteikumu izstrādē, arī par skolēnu apģērbu, ir jāiesaista tie cilvēki, uz kuriem šie nosacījumi attieksies – skolēni un viņu vecāki (aizbildņi), noskaidrojot viņu viedokli. Šeit liela loma ir vecāku padomēm.

Nozīme ir arī patriotiskajam un piederības aspektam – viens no pedagoga vispārīgajiem pienākumiem ir audzināt krietnus, godprātīgus, atbildīgus cilvēkus — Latvijas patriotus, stiprināt piederību Latvijai. Patriotiskā audzināšana stiprina piederību savam novadam un savai skolai. Nosakot, ka skolā valkājamajam apģērbam jābūt lietišķa stila un ar skolas logotipu, veicina skolēnu apģērba kultūru un piederību savai skolai.

Ziņo tiesībsargam

Tiesībsargs lūdz sabiedrības iesaisti, jo ir saņemti signāli, ka Latvijas izglītības iestādes – skolas un bērnudārzi – sāk atgriezties pie vecās prakses un vecākiem izsniedz sarakstus ar lietām, kas ir jāpērk bērna mācību vajadzībām.

Lai noskaidrotu, cik izplatīta ir šāda prakse un kādas lietas vecākiem ir jāpērk, aicinām iedzīvotājus informēt Tiesībsarga biroju – jūsu atbildes ir ļoti gaidītas! To ērti un ātri vēl līdz 19. jūlijam var izdarīt šeit: https://ej.uz/MacibuPiederumi.

Informācija tiek vākta par pašvaldību dibinātām skolām un bērnudārziem, bet par privātām mācību iestādēm nē. Lūdzam informāciju sūtīt ne tikai par nākamo mācību gadu, bet arī par tikko aizvadīto.


[1] 54. panta 8.punktā, kas nosaka izglītojamā pienākumu “atrasties izglītības iestādē iekšējiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumiem, atbilstošā apģērbā”.