Tiesībsargs atbild: Par bērna un ģimeņu tiesībām apmeklēt pasākumus

Tiesībsargs ir saņēmis iedzīvotāju sūdzības par Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteikto drošības pasākumu iespējamo diskriminējošo raksturu attiecībā pret bērniem, kas vēl nav sasnieguši vakcinācijas vecumu. Tiesībsarga ieskatā Ministru kabineta noteikumu[1] anotācijā nav atrodams pietiekams skaidrojums šādam drošības piesardzības pasākumam. Tādēļ Tiesībsargs lūdz Veselības ministriju līdz 13. augustam sniegt skaidrojumu, kāds no epidemioloģiskās drošības viedokļa ir objektīvs pamatojums 12 gadu vecumu nesasniegušiem bērniem, izņemot bērnus, kas pēdējā pusgada laikā ir slimojuši ar Covid-19 vīrusu, pilnībā izslēgt iespēju apmeklēt pasākumu vai saņemt pakalpojumu, kas tiek rīkots pirmajā drošības pakāpē[2].

Skaidrojums

Lai arī šobrīd ģimenēm ar maziem bērniem nav pilnībā liegts apmeklēt publiskus pasākumus, tai skaitā kultūras pasākumus, kā arī saņemt pakalpojumus, tiesībsarga ieskatā valdībai ir jāsniedz konkrēts pamatojums un atbilstošs skaidrojums, kādēļ, organizējot pasākumus/sniedzot pakalpojumus pirmajā drošības pakāpē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem[3], pilnībā tiek izslēgti 12 gadu vecumu nesasnieguši bērni, izņemot bērnus, kuri pēdējā pusgada laikā ir slimojuši ar Covid-19 vīrusu.

Iedzīvotāju ieskatā šādā veidā viņu ģimenes tiek diskriminētas, jo bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, saņemt vakcīnu pret Covid-19 vīrusu nav iespējams.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem šobrīd spēkā esošā kārtība noteic, ka pasākuma organizētājs/pakalpojuma sniedzējs var izlemt, vai rīkot pasākumu, izmantojot vakcinācijas drošības kontroli (kad pasākumu apmeklēt/pakalpojumu saņemt var tikai vakcinētie vai izslimojošie iedzīvotāji), vai testēšanas un vakcinācijas drošības kontroli (kad pasākumu apmeklēt/pakalpojumu saņemt var arī tās personas, kas ir veikušas testus, un arī bērni līdz 12 gadu vecumam, neveicot testu). Līdz ar to ir secināms, ka vecāki ar bērniem šobrīd var apmeklēt tos pasākumus vai saņemt tos pakalpojumus, kuri tiek īstenoti ar otro drošības kontroli saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem[4] un bērniem līdz 12 gadu vecumam nav pilnībā liegti visi pasākumi/pakalpojumi.

Papildus informējam, ka Satversmes tiesa savā 11.12.2020. nolēmumā par Covid-19 izplatības ierobežošanai ieviesto ierobežojumu atbilstību Satversmei noteica, ka valdības noteikto pamattiesību ierobežojumu leģitīmais mērķis ir citu cilvēku tiesību un sabiedrības labklājības aizsardzība. Lai noteiktu, vai ieviestie ierobežojumi atbilst Satversmei, ir jāvērtē ierobežojošo normu samērīgums ar leģitīmo mērķi. Proti, ir jāizvērtē, vai ierobežojums ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai, vai mērķi nav iespējams sasniegt ar citiem, indivīda pamattiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem un vai labums, ko gūst sabiedrība no noteiktā ierobežojuma, ir lielāks par indivīdam nodarīto kaitējumu. Ja, izvērtējot tiesību normu, tiek atzīts, ka tajā ietvertais pamattiesību ierobežojums neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, apstrīdētā norma neatbilst samērīguma principam un ir prettiesiska.[5]

Uzziņai:

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto regulējumu pasākuma rīkotājs var noteikt divu veidu drošības prasības pasākumu apmeklēšanai un pakalpojumu sniegšanai klātienē:

1. Saskaņā ar noteikumu 38.27 punktu personas, kurām ir  sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, var apmeklēt pasākumus/saņemt pakalpojumus, nelietojot mutes un deguna aizsegus, neievērojot divu metru distanci un neievērojot darba laika ierobežojumus.

2. Saskaņā ar noteikumu 38.34 punktu personas, kurām ir  sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts vai sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts, personas, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kā arī bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, bez sertifikātiem var piedalīties publiskos pasākumos un saņemt pakalpojumus klātienē, tai skaitā izklaides un kultūras (kino un teātra izrādes, koncerti, izstādes, muzejpedagoģiskas un izglītojošas norises u. c.) pakalpojumus, ja tiek ievēroti noteiktie ierobežojumi (mutes un deguna aizsega lietošana, 2 metru distance u.c.).


[1] MK noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

[2] Atbilstoši MK noteikumiem Nr.360 – pasākumu apmeklēt/pakalpojumu saņemt var tikai vakcinētie vai izslimojošie iedzīvotāji.

[3] MK noteikumi Nr.360 38.27 punkts.

[4] MK noteikumi Nr.360 38.34 punkts.

[5] Satversmes tiesas 2020.gada 11.decembra sprieduma lietā Nr. 2020-26-0106 secinājumu daļas 17.-18.punkts.

https://www.satv.tiesa.gov.lv/web/viewer.html?file=https://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-contenthttps://www.tiesibsargs.lv/uploads/2020/05/2020-26-0106_Spriedums.pdf#search=