Tiesībsargs atbild: Par izmaiņām Covid-19 testēšanas izmaksu segšanā

Tiesībsargs ir saņēmis daudzu iedzīvotāju jautājumus saistībā ar izmaiņām Covid-19 testēšanas izmaksu segšanas jautājumā no 1. augusta. Ņemot vērā iesniegumos aktualizētos problēmjautājumus, uz kuriem spēkā esošais normatīvais regulējums atbildes nesniedz, tiesībsargs lūdza Veselības ministriju skaidrot attiecīgos jautājumus, īpaši veselības aprūpes un nodarbinātības jomā.

Skaidrojums

Atbilstoši Veselības ministrijas sniegtajam skaidrojumam par Covid-19 testēšanas izmaksām nodarbinātības jomā ārstniecības iestāde personām, kas ietilpst kādā no Covid-19 infekcijas riska grupām, nodrošina izmeklējumus Covid-19 infekcijas diagnostikai atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajiem nosacījumiem Covid-19 infekcijas izmeklēšanai un slimības diagnostikai (turpmāk -Testēšanas algoritms).[1]

Kā to paredz Testēšanas algoritms, no valsts budžeta līdzekļiem Covid-19 infekcijas noteikšanai tiek apmaksāti laboratoriskie pakalpojumi, tai skaitā rutīnas skrīninga nolūkā, vairākās nozarēs nodarbinātajiem. Ar minēto nozaru sarakstu, kuru nodarbinātie tiek testēti rutīnas skrīninga laikā, var iepazīties Testēšanas algoritma 1. pielikumā. Savukārt Testēšanas algoritma 2. pielikumā ir noteikts riska grupu raksturojums, kas nosaka katra riska grupas objektu testēšanas biežumu. Nozaru saraksts un riska grupu raksturojams pieejams šeit:

https://www.spkc.gov.lv/lv/media/15373/download

Vienlaikus attiecībā uz veselības aprūpes jomā īstenoto kārtību Covid-19 testu izmaksu segšanas jautājumā Veselības ministrija ir norādījusi, ka neatkarīgi no personas izvēles – vakcinēties pret Covid-19 vai nē – personai ir tiesības saņemt nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus, laboratorisko pakalpojumu izmaksas sedzot no valsts budžeta līdzekļiem. Tādējādi pirms nepieciešamā veselības aprūpes pakalpojuma laboratorisko izmeklējumu var nozīmēt vai nu ģimenes ārsts,[2] vai arī testēšana var tikt veikta stacionārajā ārstniecības iestādē pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas.[3] Savukārt nepieciešamības gadījumā testēšana no valsts budžeta līdzekļiem var tikt veikta arī pavadošām personām.

Visbeidzot saistībā ar normatīvajos aktos paredzētām izmaiņām obligātās vakcinācijas pret Covid-19 jautājumā Veselības ministrija ir uzsvērusi, ka objektīvs pamatojums nevakcinēties veselības stāvokļa dēļ ir ļoti ierobežots. Taču sadarbībā ar nozares speciālistiem jau šobrīd tiek organizētas plašas diskusijas noteikt atsevišķas situācijas, kurās pacientam vakcinācija pret Covid-19 medicīnisku iemeslu dēļ uz noteiktu laiku būtu atliekama. Līdz ar to ir paredzams, ka šādos gadījumos, kamēr vakcinācija pret Covid-10 nav rekomendēta, personas būtu iekļaujamas Testēšanas algoritma 1. pielikumā, nosakot augstāko riska grupu, un rutīnas skrīninga ietvaros testējamas no valsts budžeta līdzekļiem.

Informējam, ka ar plašāku informāciju par šī brīža un nākotnes iecerēm Covid-19 testēšanas izmaksu segšanas jautājumā var iepazīties Veselības ministrijas atbildes vēstulē tiesībsargam.

 


[2] Skatīt Testēšanas algoritma 11. punktu.

[3] Skatīt Testēšanas algoritma 2.7. apakšpunktu.