Tiesībsargs atbild: Par sociālo pabalstu izmantošanu bērnu interesēs

Tiesībsargs ir saņēmis Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegumu par situāciju saistībā ar sociālo pabalstu nelietderīgu izmantošanu daudzbērnu ģimenē ar trūcīgas mājsaimniecības statusu – pilngadīgie ģimenes locekļi lielāko daļu ienākumu, kurus veido tikai sociālie pabalsti, izlieto azartspēļu spēlēšanai. Šādā situācijā tiek pārkāptas bērnu tiesības un sociālie pabalsti tiek izšķērdēti, nesasniedzot tiem paredzēto mērķi. Tiesībsarga ieskatā šādās situācijās būtiski ir aktīvi rīkoties bērnu interesēs un izmantot valstī spēkā esošo tiesību aizsardzības mehānismu.

Pamatojums

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte. Likums arī noteic katra iedzīvotāja pienākumu sargāt savu un citu bērnu drošību, ne vēlāk kā tajā pašā dienā ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērna tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību un noziedzīgu nodarījumu vai administratīvu pārkāpumu pret bērnu par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu.

Bāriņtiesai pēc informācijas par bērnu tiesību iespējamu pārkāpumu saņemšanas ir jāpārbauda bērnu tiesību ievērošana ģimenē, bērnu dzīves apstākļi. Azartspēļu spēlēšana var liecināt par atkarības problēmu, kas risināma ar atkarību speciālistu palīdzību. Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām, personu, ar kuru bērns dzīvo nedalītā saimniecībā, var nosūtīt konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista.

Ja bāriņtiesa secina, ka vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības un nenodrošina bērna aprūpi, bāriņtiesa var ierosināt lietu par aizgādības tiesību pārtraukšanu. Bāriņtiesa, ierosinot lietu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu informē vecāku par sekām un uzdod viņam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktā termiņā novērst bērna attīstībai nelabvēlīgos apstākļus.

Lai aizsargātu bērnu tiesības, pilngadīgajiem ģimenes locekļiem var nodibināt aizgādnību izšķērdīgas dzīves dēļ. Personām, kas, izlaidīgi vai izšķērdīgi dzīvojot, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ draud novest sevi vai savu ģimeni trūkumā vai nabadzībā, tiesa nosaka rīcībspējas ierobežojumu un nodibina aizgādnību Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.  Nosakot rīcībspējas ierobežojumu un nodibinot aizgādnību, tiesa personai atņem rīcību un pārvaldību pār viņas mantu tādā apjomā, kāds nepieciešams šīs personas mantas pārvaldībai un ar ģimenes uzturēšanu saistīto izdevumu segšanai.

Ņemot vērā, ka bāriņtiesa nav tiesīga iesniegt tiesā pieteikumu par rīcībspējas ierobežošanu, bāriņtiesa var lūgt prokuroru bērnu interesēs iesniegt tiesā pieteikumu par personas rīcības spējas ierobežošanu.