Tiesībsargs atbild: Par vakcinēšanos pret Covid-19 un darba attiecību statusu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā

Tiesībsargs ir saņēmis kāda iedzīvotāja jautājumu par situāciju, kurā sieviete šobrīd atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, bet no šā gada 1. oktobra varētu tikt atbrīvota no darba, jo strādā veselības aprūpes jomā, nav vakcinējusies pret Covid-19 un negrasās to darīt. Tiesībsargs atbild: tā kā grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma laikā cilvēks nestrādā, t.i., nav tiešā saskarē ar pacientiem, klientiem sociālās aprūpes iestādē vai izglītojamajiem, viņai nebūtu pamata pieprasīt sadarbspējīgu sertifikātu.

Savukārt, atgriežoties darbā pēc grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma un bērna kopšanas atvaļinājuma, ja sievietei nav sadarbspējīga sertifikāta un darba devējam nav iespējams sievietei nodrošināt citu darbu, kamēr sieviete baro bērnu ar krūti, bet ne ilgāk kā līdz bērna divu gadu vecumam, darba devējam ir pienākums piešķirt atvaļinājumu, saglabājot vidējo izpeļņu. Beidzoties piešķirtajam atvaļinājumam, attiecībā uz minēto cilvēku ir piemērojami vispārējie nosacījumi, kas attiecas uz šajā jomā nodarbinātajiem. Tādējādi var secināt, ka grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, ir lielāka tiesiskā aizsardzība, salīdzinājumā ar citiem darbiniekiem. Atbilstoši starptautiskajām prasībām strādājošas grūtnieces, sievietes, kuras strādā pēcdzemdību periodā vai strādājošas sievietes, kuras baro bērnu ar krūti, daudzējādā ziņā uzskatāmas par īpašu riska grupu, un valstīm īpaši jārūpējas par viņu drošību un veselības aizsardzību.

Par grozījumiem likumā

14. jūlijā Ministru kabinets apstiprināja grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā[1], kas paredz, ka valsts institūciju un privātpersonu sniegtajiem pakalpojumiem ir jābūt epidemioloģiski drošiem. Darba devējiem ir jānodrošina epidemioloģiski droša darba un mācību vide, it īpaši šādu prasību attiecinot uz ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes iestādēm un uz darbu izglītības jomāTo ir iespējams nodrošināt, ja pakalpojumu sniedz darbinieki, kas ir vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19 infekciju. Ir paredzēts, ka grozījumi attiecībā uz minētajām prasībām spēkā stāsies šā gada 1.oktobrī. Vienlaikus jāatzīmē, ka likumprojekts vēl ir jāpieņem Saeimā.

Likumprojektā ir paredzēts, ka pakalpojumu sniedzēji veselības aprūpes, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un izglītības jomā nodrošina epidemioloģiski drošu pakalpojumu sniegšanu, tostarp izglītības programmas īstenošanu, un epidemioloģiski drošu darba un mācību vidi. Izglītības jomā prasība par sadarbspējīgu sertifikātu ir attiecināma arī uz tām personām, kas nav tieši iesaistītas izglītības pakalpojuma sniegšanā, bet līgumattiecību izpildes laikā izglītības pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamajiem. Par epidemioloģiski drošiem pakalpojumiem likumprojekta izpratnē uzskatāmi pakalpojumi, kurus sniedz personas, kurām ir sadarbspējīgs sertifikāts (sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas vai pārslimošanas faktu).

Darba devējam minētajās jomās un iestādēs būs pienākums nodrošināt, lai darbiniekam (amatpersonai), kas darba (amata, dienesta) pienākumu laikā ir tiešā saskarsmē ar pacientiem, klientiem vai izglītojamajiem, būtu sadarbspējīgs sertifikāts.

Vienlaikus jāatzīmē, ja darbinieks līdz minētajam datumam nebūs ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu, darba devējs ar darbinieka piekrišanu ir tiesīgs pārcelt darbinieku citā piemērotā darbā vai nodrošināt darba pienākumu veikšanu attālināti, vienu mēnesi pēc pārcelšanas saglabājot iepriekšējo atalgojumu. Ja darba devējs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt darbiniekam citu darbu vai darbu attālināti, vai darbinieks tam nepiekrīt, darba devējam ir tiesības atstādināt darbinieku no darba pienākumu pildīšanas, nesaglabājot darba samaksu. Darba devējs, izņemot valsts pārvaldi, ir tiesīgs par atstādināšanas laiku saglabāt darba samaksu. Jāatzīmē, ka gan pārcelt citā darbā vai nodrošināt darbu attālināti, gan atstādināt no darba pienākumu pildīšanas darba devējs ir tiesīgs uz laiku ne ilgāk par trim mēnešiem.

Beidzoties trīs mēnešu termiņam, darbiniekam, kurš nav ieguvis sadarbspējīgu sertifikātu un nav piekritis pārcelšanai citā piemērotā darbā, ir tiesības uzteikt darba līgumu nekavējoties, izmaksājot atlaišanas pabalstu viena mēneša darba algas apmērā.