Tiesībsargs atbild: Vai par bērniem paredzētais vienreizējais atbalsts 500 eiro apmērā ir pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai?

Šodien, 2021. gada 24. februāri stāsies spēkā 2021. gada 18. februārī Saeimā pieņemtie Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz izmaksāt ģimenēm ar bērniem vienreizēju atbalstu 500 eiro apmērā par katru bērnu laikposmā no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām. Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 66. panta otrā daļa noteikts, ka atbalsts nav pakļauts ieturējumu veikšanai un parādu piedziņai. Tātad tiesu izpildītājs nedrīkst vērst parāda piedziņu uz minēto atbalstu.

Pēc ieturējumu veikšanas uz parādnieka darba samaksu un tai pielīdzinātajiem maksājumiem Civilprocesa likuma 594.pantā noteiktajā apmērā,  parādniekam ir jābūt saglabātiem līdzekļiem atkarībā no piedziņas veida minimālās mēneša darba algas apmērā (pašlaik – 500 eiro) vai  50 procentu apmērā no minimālās mēneša darba algas (ja tiek piedzīti uzturlīdzekļi) un līdzekļiem uz katru apgādībā esošo nepilngadīgo bērnu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 596.pantu tiesu izpildītājs, veicot parāda piedziņu, piedziņu nevar vērst uz:

  • atlaišanas pabalstu, apbedīšanas pabalstu, vienreizēju pabalstu mirušā laulātajam, valsts sociālajiem pabalstiem, valsts atbalstu ar celiakiju slimam bērnam, apgādnieka zaudējuma pensiju un atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
  • kompensācijas izmaksām par darbiniekam piederošo instrumentu nolietošanos un citām kompensācijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē darba tiesiskās attiecības;
  •  darbiniekam izmaksājamām summām sakarā ar komandējumu, pārcelšanu un nosūtīšanu darbā uz citu apdzīvotu vietu;
  • sociālās palīdzības pabalstiem;
  • bērna uzturlīdzekļiem Ministru kabineta noteikto minimālo bērna uzturlīdzekļu apmērā, kurus, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas lēmumu, maksā viens no vecākiem, kā arī uz Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksājamiem bērna uzturlīdzekļiem.

 

Personai šādā situācijā ir iespēja ātri rakstiski informēt tiesu izpildītāju par naudas summām (uzturlīdzekļiem, valsts ģimenes pabalstu, vienreizēju atbalstu), kuras tiks ieskatītas Jūsu kontā un uz kurām piedziņas vēršana nav pieļaujama, lūdzot tiesu izpildītāju nodrošināt likumā garantēto naudas līdzekļu saglabāšanu. Vienlaikus ar šo informāciju ir nepieciešams iesniegt dokumentus tiesu izpildītājam, kas apliecina minēto faktu. Savlaicīgi vērsties pie tiesu izpildītāja ir svarīgi, jo saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 152.panta trešo daļu tiesu izpildītājam depozīta kontā saņemtie naudas līdzekļi 10 dienu laikā ir jāpārskaita piedzinējam.

Tādējādi, ja tiks paziņots par konstatēto situāciju zvērinātam tiesu izpildītājam pēc tam, kad zvērināts tiesu izpildītājs jau bijis pārskaitījis naudas līdzekļus piedzinējam, atgūt minētos naudas līdzekļus saskaņā ar normatīvo regulējumu vairs nebūs iespējams.