Tiesībsargs: Nav ņemtas vērā tiesības pārsūdzēt lēmumu par mantas konfiskāciju

Tiesībsargs uz kādas privātpersonas iesnieguma pamata ierosināja pārbaudes lietu par iespējamo Satversmes[1] pārkāpumu saistībā ar tiesībām pārsūdzēt tiesas nolēmumu, kurā kā ar pirmo un vienīgo ir ticis pieņemts lēmums par mantas konfiskāciju. Ņemot vērā, ka atbilstoši spēkā esošajam Kriminālprocesa likumam šo lēmumu nebija iespējams pārsūdzēt, Tiesībsargs secina, ka iesniedzējam netika nodrošināts Satversmes 92. pantam atbilstošs tiesas process.

Tiesībsargs secina, ka Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Direktīvas[2] ietvertie tiesību aizsardzības pasākumi nav pienācīgi ieviesti un pārņemti Latvijas tiesiskajā regulējumā, proti, gadījumos, kad lēmumu par mantas konfiskāciju kā pirmā pieņem apgabaltiesa. Direktīva nosaka, ka Eiropas Savienības dalībvalstis nodrošina personai, pret kuru tiek vērsta konfiskācija, efektīvu iespēju pārsūdzēt tiesā konfiskācijas rīkojumu.

Secināts – lai gan likumdevējs nav rīkojies neatbilstoši taisnīgas tiesas principiem, tomēr valstij ir pienākums izveidot tādu lietu izskatīšanas kārtību, lai persona varētu efektīvi aizsargāt savas tiesības un likumīgās intereses. Atsevišķos gadījumos šādas kārtības izveidošanas pamatā ir jāņem vērā starptautisko tiesību aktu vai Eiropas Savienības tiesību aktu prasības.

Par pārbaudes lietā konstatēto tiesībsargs ir vērsies Saeimas Juridiskajā komisijā un Tieslietu ministrijā.

Plašāka informācija pieejama šeit.

 


[1] 92. pants un 105. pants

[2] 2014/42/ES 8.panta 6.punkts