Tiesībsargs: Nav pieļaujama ilgstoši nevienlīdzīga attieksme pret mazaizsargātajām sabiedrības grupām

Tiesībsargs steidzami lūdz Labklājības ministriju informēt par to, kādā stadijā ir jautājuma virzība par grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā un kad plānota grozījumu iesniegšana izskatīšanai Ministru kabinetā.

Tiesībsargs jau šī gada martā aicināja novērst valstī radīto nevienlīdzīgo attieksmi pret starptautisko aizsardzību saņēmušajiem senioriem, personām ar invaliditāti, kā arī alternatīvo statusu saņēmušajām ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, un rast iespēju piešķirt šiem cilvēkiem vienreizējos pabalstus, kas noteikti Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā.

Skaidrojums

Pēc ilgstošām savstarpējām diskusijām Ministru kabinets tiesībsargam sniedza atbildi, norādot, ka tiks izstrādāti grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, paredzot, ka vienreizēju atbalstu saņem ģimenes ar bērniem, personas, kuras ir sasniegušas vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu vai ir personas ar invaliditāti un kurām ārkārtējās situācijas laikā bija piešķirts alternatīvais statuss. Ministru kabinets arī atzina, ka gan bēgļiem, gan personām ar alternatīvo statusu valsts ir piešķīrusi starptautisko aizsardzību, kā arī ārkārtas situācijas laikā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību visas ģimenes sastapās ar sarežģītām situācijām, tostarp arī ģimenes ar alternatīvo statusu.  Lēmums atbalstīt šo atbildi pieņemts šī gada 22. jūnija Ministru kabineta sēdē. Tālāka informācija, ka minētie grozījumi būtu izstrādāti un iesniegti Saeimā, netika saņemta, tādējādi šī gada 4. oktobrī Ministru kabinetam atkārtoti tika izteikts aicinājums novērst nevienlīdzīgo attieksmi un informēt par šī jautājuma virzību.

Šī gada 27. oktobrī saņemta Ministru kabineta atbilde, kurā norādīts, ka Labklājības ministrija ir izstrādājusi grozījumus Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz vienreizēja atbalsta piešķiršanu ģimenēm ar bērniem un personām, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai kurām piešķirta invaliditāte, ja tām ārkārtējās situācijas laikā bija piešķirts alternatīvās personas statuss. Tāpat atbildē sniegta informācija, ka Labklājības ministrija sagatavoto likumprojektu “Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā” saskaņos ar atbildīgajām institūcijām un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā.

Ņemot vērā, ka minētais jautājums aktualizēts jau šī gada 10. martā un skar potenciāli mazaizsargāto grupu intereses pandēmijas apstākļos, nav pieļaujams, ka, neskatoties uz Ministru kabineta konceptuālo vienošanos, nevienlīdzīgā attieksme ilgstoši netiek novērsta. Tiesībsargs aicina Labklājības ministriju, atbilstoši savai kompetencei, nekavējoties rīkoties, lai minētais jautājums tiktu atrisināts saskaņā ar šī gada 22. jūnija Ministru kabineta sēdē panākto vienošanos.