Vai pastāv problēma ar privātpersonu piekļuvi finanšu pakalpojumiem sakarā ar kredītiestāžu prasībām?

Tiesībsargs aicina Finanšu un kapitāla tirgus komisiju kā kredītiestāžu uzraudzības jomā kompetento iestādi sniegt viedokli, vai Komisijas ieskatā pastāv problēma ar privātpersonu piekļuvi finanšu pakalpojumiem sakarā ar kredītiestāžu prasībām, tostarp prasībām noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, kā arī, kā Komisijas ieskatā ir iespējams risināt šo situāciju.

Saskaņā ar privātautonomijas principu, gan klientam ir tiesības brīvi izvēlēties kredītiestādi, ar kuru veidot darījuma attiecības, gan arī kredītiestāde var izvēlēties, uz kādiem nosacījumiem un ar kādiem klientiem veidot darījuma attiecības un piedāvāt konkrētos pakalpojumus, vienlaikus ievērojot, lai šie nosacījumi nebūtu diskriminējoši.

Tomēr praksē, kā konstatējis tiesībsargs, analizējot saņemtos privātpersonu iesniegumus, kredītiestāžu un to potenciālo vai esošo klientu izvēles brīvība mēdz nebūt sabalansēta, jo gadījumā, ja viena kredītiestāde bez paskaidrojumiem atsakās uzsākt vai turpināt darījuma attiecības ar personu, citas līdzīga biznesa profila kredītiestādes visbiežāk arī atsakās sniegt pakalpojumus konkrētai personai, kas savukārt noved pie tā, ka personai nav pieejami tai nepieciešamie finanšu pakalpojumi uz samērīgiem nosacījumiem.

Jānorāda, ka no kredītiestāžu viedokļa raugoties, šāda pieeja ir saprotama, jo kredītiestādes darbojas ar mērķi gūt peļņu, līdz ar to, piedāvājot noteikta veida pakalpojumus, kredītiestādes izvērtē ar piedāvātajiem pakalpojumiem saistītos riskus un to, kādas izmaksas kredītiestādei radīs attiecīgo risku pārvaldīšana.

Vienlaikus tiesībsarga ieskatā ir nepieciešams sabalansēt klientu un kredītiestāžu intereses un normatīvo aktu prasības, lai nodrošinātu, ka privātpersonām bez pamata netiek liegta pieeja finanšu pakalpojumiem.

 

Tiesībsarga vēstule Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pieejama pielikumā