Valstij jāaizsargā visas ģimenes; tiesībsargs aicina deputātus uz korektu un cieņpilnu retoriku

Tiesībsargs vēstulē 14. Saeimai aicina deputātus pildīt Satversmes tiesas spriedumus un īstenot tādu politiku, kas aizsargā arī viendzimuma partneru ģimenes. Tiesībsargs arī aicina Saeimas deputātus turpmāk debatēs neizpaust tādus apgalvojumus, kuri nav patiesi, veicina neiecietību un stigmatizē noteiktas Latvijas sabiedrības daļas pārstāvjus.

Kā zināms, decembrī 14. Saeima noraidīja likumprojektu “Civilās savienības likums”, kam bija jākalpo par tiesisko pamatu visu ģimeņu tiesiskās aizsardzības nodrošināšanai. Jau iepriekš Satversmes tiesa savos spriedumos ir uzsvērusi – likumdevējam no Satversmes izrietošais pienākums aizsargāt ikvienu ģimeni nozīmē to, ka tam nav rīcības brīvības izvēlēties, vai viendzimuma partneru ģimenēm vispār ir jānodrošina juridiskā aizsardzība, kā arī ekonomiskā un sociālā aizsardzība un atbalsts.

Būtiska nozīme ir tam, ka Satversmes 110. panta pirmajā teikumā noteiktais valsts pienākums aizsargāt un atbalstīt ģimeni nevar attiekties tikai uz laulības ceļā izveidotu ģimeni. “Valstij vienādā mērā jārespektē arī tie sabiedrības locekļi, kuri pēc savas dabas veido personiskas attiecības ar sava dzimuma pārstāvjiem, kā arī jārespektē tas, ka uz šo attiecību pamata var izveidoties ģimene. Nav liecību, ka viendzimuma pāru veidoto ģimeņu tiesiskās aizsardzības regulējuma izstrāde kaitē laulības institūtam, bet gluži pretēji – iespēja slēgt civilo savienību pat varētu stiprināt laulības institūtu,” norāda tiesībsargs Juris Jansons.

Tiesībsargs atkārtoti vērš uzmanību, ka Satversmes tiesas spriedums un tajā sniegtā attiecīgās tiesību normas interpretācija ir obligāta visām valsts un pašvaldību institūcijām (arī tiesām) un amatpersonām, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām. Cilvēktiesības nav vērtība, ko var ierobežot atkarībā no sabiedrības attieksmes. Likumdevējam ir jāspēj pieņemt arī tādi lēmumi, ko vairums sabiedrības neatbalsta, bet kuru pieņemšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu dažādu sabiedrības grupu pamattiesības un valsts starptautisko saistību izpildi.

Tiesībsarga ieskatā ne mazāk svarīgs aspekts ir Saeimas debatēs par likumprojektu “Civilās savienības likums” izskanējušie nicinošie, aizspriedumos, nevis faktos balstītie apgalvojumi, kas veicina neiecietību pret seksuālo minoritāšu kopienas pārstāvjiem un rada sabiedrībai maldīgus priekšstatus par viendzimuma pāriem.

“Cilvēka cieņa ir mūsu valsts pamatvērtība. Cilvēka cieņa ir jāaizsargā gan attiecībās starp valsti un cilvēku, gan cilvēku savstarpējās attiecībās. Demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam ir gan jāaizsargā, gan jānodrošina cilvēka cieņa,” uzsver tiesībsargs. Turklāt labas pārvaldības princips paredz, ka valsts pārvaldes attieksme attiecībās ar privātpersonu ir pieklājīga, atsaucīga un cieņpilna. Šāda attieksme veicina arī cilvēku cieņu pret savu valsti un uzticēšanos tai. Līdz ar to Saeimas deputātiem būtu jāatturas no nepatiesas datu interpretācijas un faktu sagrozīšanas, stigmatizēšanas un neiecietības veicināšanas pret dažādām personu grupām.

Tiesībsarga vēstule Saeimai par likumprojektu “Civilās savienības likums”