Diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata

Aizliegta tiešā un netiešā diskriminācija, personas aizskaršana un norādījums diskriminēt, pamatojoties uz personas seksuālo orientāciju, visās publisko tiesību jomās un tādās jomās kā:

  • nodarbinātība (ieskaitot piekļuvi informācijai par darba vietām; atlases kritērijus pieņemšanai darbā un pieņemšanu darbā; paaugstināšanu amatā; darba apstākļus; darba samaksu; darba attiecību izbeigšanu);
  • profesijas izvēle;
  • profesionālā apmācība (ieskaitot pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un praktiskās darba pieredzes iegūšanu);
  • dalība profesionālajās organizācijās vai arodbiedrībās;
  • reklāma.

Piemēram, ja darba devējs, zinot par amatam atbilstoša pretendenta homoseksuālo orientāciju, neuzaicina viņu uz darba interviju, lai izvērtētu pretendentu kandidatūras pēc objektīviem kritērijiem, tiek pieļauta tiešā diskriminācija.

Informatīvie materiāli

Skatīt visus