Diskriminācija uz seksuālās orientācijas pamata

Aizliegta tiešā un netiešā diskriminācija, personas aizskaršana un norādījums diskriminēt, pamatojoties uz personas seksuālo orientāciju, visās publisko tiesību jomās un tādās jomās kā:

  • nodarbinātība (ieskaitot piekļuvi informācijai par darba vietām; atlases kritērijus pieņemšanai darbā un pieņemšanu darbā; paaugstināšanu amatā; darba apstākļus; darba samaksu; darba attiecību izbeigšanu);
  • profesijas izvēle;
  • profesionālā apmācība (ieskaitot pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un praktiskās darba pieredzes iegūšanu);
  • dalība profesionālajās organizācijās vai arodbiedrībās;
  • reklāma.

Piemēram, ja darba devējs, zinot par amatam atbilstoša pretendenta homoseksuālo orientāciju, neuzaicina viņu uz darba interviju, lai izvērtētu pretendentu kandidatūras pēc objektīviem kritērijiem, tiek pieļauta tiešā diskriminācija.

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus