Latvijas prezidentūra Eiropas Padomē

Cienot personas autonomiju garīgās veselības aprūpē

Covid-19 pandēmija ir radījusi lielas bažas par veselību, tostarp garīgo veselību indivīdiem un kopienām. Pasaules Veselības organizācija (PVO) uzsver, ka “pēdējos gados arvien vairāk tiek uzsvērta garīgās veselības nozīme globālās attīstības mērķu sasniegšanā, ko apliecina tās iekļaušana ilgtspējīgas attīstības mērķos. Tomēr, neskatoties uz progresu dažās valstīs, cilvēki ar garīgās veselības problēmām bieži piedzīvo smagus cilvēktiesību pārkāpumus, diskrimināciju un stigmatizēšanu”.

Ņemot vērā attiecīgo Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) judikatūru un Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai (CPT) ziņojumus, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācijas paveikto nozīmīgo darbu cilvēku ar invaliditāti tiesību jomā, ir būtiska arī Eiropas Padomes (EP) rīcība, lai aizsargātu garīgās veselības aprūpes saņēmējus un veicinātu viņu autonomiju un cieņu.

 • 13. novembrī notiks simpozijs, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta garīgās veselības juridiskajai perspektīvai. Savukārt 14. novembra konferences fokusā būs autonomijas veicināšana psihiskās veselības aprūpē.
 • Simpozijs un konference notiks klātienē Latvijas Universitātes Zinātņu mājā, Rīgā, Jelgavas ielā 3, Alfas zālē.
 • Pasākumu darba valoda ir angļu valoda ar nodrošinātu tulkojumu latviešu valodā. Dalība ir bez maksas, bet ar iepriekšēju reģistrāciju.

Simpozijs “Personas autonomija un garīgās veselības aprūpe: juridiskā perspektīva”

Simpozija mērķis ir diskutēt un izvērtēt iespējas pilnveidot valstu garīgās veselības normatīvo regulējumu un piemērošanas praksi tā, lai tā būtu atbilstoša starptautiskajiem cilvēktiesību principiem un normām, kā arī apspriest iespējamos risinājumus, lai labāk aizsargātu cilvēktiesības un veicinātu cilvēka autonomiju garīgās veselības aprūpē.

Pasākumā uzstāsies starptautisku organizāciju pārstāvji, tostarp no Eiropas Padomes dalībvalstu nacionālajām cilvēktiesību institūcijām, starptautiski atzīti tiesību speciālisti.

Uz simpoziju īpaši aicināti tiesu, prokuratūru, advokatūras, bāriņtiesu, Latvijas psihoneiroloģisko slimnīcu pārstāvji un psihiatri, kā arī atbildīgo ministriju pārstāvji.

Simpozija programma

2023. gada 13. novembrī

1. ATKLĀŠANA

2. CILVĒKA AUTONOMIJAS PAMATPRINCIPU NODROŠINĀŠANA GARĪGĀS VESELĪBAS APRŪPĒ

 • Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) prakse
 • Eiropas Komitejas spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās vai sodīšanas novēršanai (CPT) apsvērumi
 • Latvijas pieredze

3.  CILVĒKTIESĪBAS UN AUTONOMIJA GARĪGĀS VESELĪBAS APRŪPĒ

4. VIRZOTIES UZ CILVĒKTIESĪBĀS BALSTĪT PIEEJU GARĪGĀS VESELĪBAS APRŪPĒ: NACIONĀLIE JURIDISKIE IZAICINĀJUMI

5. DISKUSIJAS

Prezentāciju materiālu (angļu un latviešu valodā)

Konference “Personas autonomijas veicināšana garīgās veselības aprūpes praksē”

Konferencē tiks parādīti daudzsološi labās prakses piemēri par cilvēku ar garīgās veselības problēmām autonomijas īstenošanu, lai izceltu dalībvalstu rastos risinājumus un veicinātu izpratni par uz cilvēkiem orientētu pieeju un to, cik nozīmīgas ir cilvēka izvēles un pašnoteikšanās tiesības.

EP dalībvalstu pārstāvji un starptautiska līmeņa eksperti dalīsies pieredzē un ar pasākuma dalībniekiem apspriedīs jaunākās atziņas. Konference būs iespēja informācijas apmaiņai, kā arī platforma iespējamo risinājumu identificēšanai. Tā veicinās cilvēktiesībās balstītas pieejas garīgās veselības aprūpē attīstību un ieviešanu. Pasākumā uzstāsies starptautisku organizāciju pārstāvji, tostarp ECT, CPT, Eiropas valstu cilvēktiesību aizstāvji, tās nevalstiskās organizācijas, kas apvieno pacientus un viņu tuviniekus, kā arī garīgās veselības aprūpes speciālisti un speciālistus pārstāvošas organizācijas, Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs un akadēmiskās vides pārstāvji. Uz konferenci īpaši aicināti psihiatri un māsas, Latvijas psihoneiroloģisko slimnīcu, tiesu, prokuratūru, advokatūras, sociālo dienestu, bāriņtiesu, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas pašvaldību, atbildīgo ministriju, Valsts sociālās aprūpes centru un tematiski saistīto nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Konferences programma

2023. gada 14. novembris

1. ATKLĀŠANA

2. Fokuss: nepieciešamība stiprināt personu ar garīgās veselības problēmām aizsardzību

3. Pacientu autonomijas atbalstīšana garīgās veselības aprūpē: labās prakses piemēri

 • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu labā prakse
 • Labā prakse veselības aprūpes iestādēs
 • Kombinētās pieejas

4. APMĀCĪBA UN IZGLĪTĪBA

5.  IZPRATNES VEICINĀŠANA UN UZRAUDZĪBA

 • Cilvēktiesību aizstāvju loma
 • Sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņas

6.  NOSLĒGUMA SESIJA