16.06.2023.

Pētījums

2022./2023.gada pētījums: Mācību pieejamība vecākiem par nevardarbīgām bērna disciplinēšanas metodēm pašvaldībās

Apraksts

Pilns pētījums PDF formātā pieejams lapas apakšā, kā arī atsevišķu pašvaldību atbildes.

Pētījuma kopsavilkums:

 1. Pašvaldību atbildes, iespējams, norāda uz pašvaldību nepietiekamo izpratni par aptaujas tēmas saturu vai nevēlēšanos atzīt, ka vardarbības ģimenēs izskaušanai netiek veikti atbilstoši pasākumi. Pašvaldības ir tendētas sniegt vēlamas atbildes.
 2. Lielākā daļa pašvaldību palīdzības bērnu audzināšanā sniegšanu nesaredz kā vienu no savām obligātajām funkcijām, kas noteikta Bērnu tiesību aizsardzības likumā.
 3. Lielākajā daļā pašvaldību notiek vai ir plānotas nodarbības “Bērnu emocionālā audzināšana” (28 no 43 pašvaldībām) un “Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (28 no 43 pašvaldībām), bet programma “Sargeņģelis” – 4 pašvaldībās, no kurām vienā notiek darbinieku apmācības. Vien 5 pašvaldību sniegtās atbildes liecina, ka mācībās ir aptvertas visu vecumposmu (no dzimšanas līdz 17 gadiem) bērnu audzināšanas īpatnības.
 4. Tikai 11 pašvaldības norādījušas, ka piedalās agrīnās intervences programmas “STOP 4–7” īstenošanā. Vienlaikus vairākas pašvaldības, kuras piedalās programmā, pavirši izturas pret savu saistību pildīšanu.
 5. Vairākas pašvaldības īsteno arī citus izglītojošos pasākumus dažādos formātos, piemēram, lekciju, nodarbību un vebināru veidā. Šādi risinājumi ir atzinīgi vērtējami, jo tādējādi iespējams uzrunāt plašāku interesentu loku un sasniegt vecākus, kuriem ilgstošu klātienes nodarbību apmeklēšana šķiet pārāk apgrūtinoša.
 6. Kopumā visās pašvaldībās mācības vecākiem ir pieejamas bez maksas, taču nereti mērķauditorija ir tikai sociālā riska ģimenes. Iespēja izglītoties jebkuram vecākam ir krietni ierobežotāka, nereti vietu trūkuma vai kursu neesības dēļ tāda nepastāv vispār.
 7. Divdesmit trīs pašvaldības izdevumus mācībām nenodala no iestāžu kopējā budžeta vai neplāno to vispār. Tas varētu liecināt par nepietiekami pievērstu uzmanību pienākuma izglītot vecākus izpildei. Pārējās plāno izdevumus dažādā apmērā – no 500 EUR (Varakļānu novada pašvaldība) līdz 70 626 EUR (Rīgas valstspilsētas pašvaldība) gadā.
 8. Sadarbība ar citām pašvaldībām vai privātiem pakalpojumu sniedzējiem nav bieži novērojama. Pārsvarā mācības nodrošina pašvaldības sociālās palīdzības un izglītības struktūrvienības/iestādes.
 9. Lai izglītojošie pasākumi darbotos preventīvi, tiem ir jābūt brīvi pieejamiem jebkuram vecākam neatkarīgi no tā, vai viņš ir saskāries ar bērna audzināšanas grūtībām. Tādējādi iespējams novērst vai mazināt ar bērna uzvedību saistītās problēmas nākotnē.
 10. Bez tāda resursa kā vecāku izglītošana daudzi riska grupā esoši bērni tiek kavēti attīstībā, un tādējādi tiek samazināta iespēja gūt panākumus nākotnē. Viņi no tā cietīs visu mūžu, savukārt sabiedrība par to maksās lielāku sociālo garantiju un ekonomiskās labklājības samazināšanās veidā.
 11. Vardarbīgas bērna disciplinēšanas rezultātā bērnam tiek iemācīts vardarbīgas uzvedības modelis, kas izpaužas konfliktējošās attiecībās ar vienaudžiem un pieaugušajiem un nākotnē – kā vardarbīga bērnu audzināšana. Šīs problēmas ignorēšana ilgtermiņā būtiski ietekmē visu sabiedrības locekļu ikdienu, piemēram, bērnam kļūstot agresīvam izglītības iestādēs un secīgi radot nepieciešamību piesaistīt papildu resursus (finanšu līdzekļus, speciālistus u.c.).

Rekomendācijas:

 1. Mācību programmu piedāvājums ir jāveido tādējādi, lai palīdzība bērna audzināšanā būtu pieejama visu vecumposmu (no dzimšanas līdz 17 gadu vecuma) bērnu vecākiem, kā arī topošajiem vecākiem.
 2. Izglītojošiem pasākumiem jābūt pieejamiem jebkuram pašvaldībā dzīvojošam vecākam neatkarīgi no tā, vai ģimene ir saskārusies ar bērna audzināšanas grūtībām.
 3. Pašvaldībām informēšanai par mācībām jāizmanto pēc iespējas dažādāki avoti, aptverot plašāku iedzīvotāju loku. Jāveicina pieprasījums pēc mācībām un jāizvieto informācija viegli atrodamā veidā atsevišķā sadaļā pašvaldības mājaslapā.
 4. Izglītojošie pasākumi jāveido pēc iespējas dažādākos formātos – klātienes nodarbības, tiešsaistes lekcijas, video un audio ieraksti, – lai veicinātu to pieejamību.
 5. Mācību piedāvājums jāpielāgo pieprasījumam. Pašvaldībām jānoskaidro iedzīvotāju viedoklis par viņus interesējošo mācību saturu, formātu, laiku un ilgumu, pielāgojot izglītojošo pasākumu piedāvājumu atbilstoši potenciālo interesentu vajadzībām.
 6. Pašvaldībai plānojot budžetu, mācību organizēšanai ir jāparedz līdzekļi, kuru apmērs būtu pietiekams pieprasījuma apmierināšanai.
 7. Pašvaldībām jāapsver iespēja nodrošināt mācības vecākiem sadarbības ietvaros, lai dažādotu mācību saturu un veicinātu pieejamību.