18.04.2011.

ANO dokuments

ANO Bērnu tiesību komitejas Vispārējais komentārs Nr. 13 (2011) par bērna tiesībām būt brīvam no visu veidu vardarbības