23.03.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-46-16A par tiesneša pieļauto kļūdu un zaudējumu nodarīšanu

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-46-16A par tiesneša pieļauto kļūdu un zaudējumu nodarīšanu

Kurš pieteica un par ko?

Pamatojoties uz iedzīvotāja iesniegumu, tiesībsargs izskatīja pārbaudes lietu Nr. 2022-46-16A par tiesneša pieļauto kļūdu un zaudējumu nodarīšanu saistībā ar tiesneša lēmumā nepareizi norādīto laika periodu, par kuru piedzenami pagaidu uzturlīdzekļi no iesniedzēja.

Kādu iespējamo pārkāpumu izvērtē?

Tiesībsargs savā atzinumā sniedza vērtējumu par īpašuma tiesību aizskārumu un efektīvu tiesību aizsardzības līdzekļu pieejamību un efektivitāti.

Problēmas īss raksturojums, citi būtiskie lietas apstākļi

Tiesībsargs savā atzinumā nepārprotami konstatēja iesniedzēja īpašuma tiesību aizskārumu, jo iesniedzējs tiesneša kļūdas pēc nepamatoti samaksāja prasītājai 5 400 euro par uzturlīdzekļiem bērnu uzturam.

Secīgi tiesībsargs izvērtēja valstī izveidotā tiesību aizsardzības mehānisma darbības efektivitāti šajā situācijā. Tiesībsargs secināja, ka lietai nonākot izpildes stadijā pie zvērināta tiesu izpildītāja, jautājums ir jārisina izpildu lietvedības ietvaros, jo tieši tiesu izpildītājs ir tā amatpersona, kas, izvērtējot visus lietā esošos apstākļus, tai skaitā arī parādnieka iesniegtos pierādījumus un dokumentus, lemj par lietā pieteiktiem lūgumiem. Līdz ar to tiesībsargs aicināja iesniedzēju vērsties pie zvērināta tiesu izpildītāja ar lūgumu 2022. gada 19. maijā veiktos maksājumus 5 400 euro apmērā attiecināt uz tiesas 2022. gada 29. marta lēmuma izpildi, kas attiecīgi nosegtu deviņu mēnešu periodu. Gadījumā, ja tiesu izpildītājs noraidītu iesniedzēja lūgumu, iesniedzējam būtu jāizmanto CPL 632. pantā paredzētais tiesību aizsardzības mehānisms.

Vienlaikus tiesībsargs aicināja jautājumu par pārmaksātajiem uzturlīdzekļu maksājumiem paralēli izpildes stadijai risināt arī pamata tiesvedības stadijā, lūdzot tiesai šo jautājumu izlemt līdz ar sprieduma taisīšanas brīdi.

Papildus minētajam tiesībsargs secināja, ka valstī speciāli izveidotie likumi zaudējumu atlīdzināšanai no valsts puses – Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likums un Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums, iesniedzēja gadījumā nebūtu piemērojami, jo tie neregulē strīdus jautājumus civilprocesa ietvaros. Tāpat saskaņā ar likuma “Par tiesu varu” 13. panta piekto daļu par zaudējumiem, kas sakarā ar nelikumīgu vai nepamatotu tiesas spriedumu radušies personai, kura piedalās lietā, tiesnesis nav mantiski atbildīgs.

Līdz ar to šajā gadījumā, ievērojot Satversmes tiesas atziņas par Satversmes 92. panta trešā teikuma tiešo piemērojamību, iesniedzējs būtu tiesīgs celt prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā pret valsti Tieslietu ministrijas personā par atbilstīga atlīdzinājuma piedziņu. Tiesībsargs šajā sakarā uzsvēra, ka prasības celšana pret valsti par kaitējumu, kas radīts ar tiesneša rīcību, būtu uzskatāmāka par efektīvāku līdzekli iepretim prasības celšanai pret personu, kas netaisni iedzīvojusies, jo valstij kā rūpīgam saimniekam ir pienākums ievērot gan valsts budžeta intereses, gan privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses, gan arī labas pārvaldības principu. Tāpēc šādas prasības pret valsti celšanas gadījumā, kur acīmredzami ir konstatējama valsts (tiesneša) kļūda, valstij būtu pienākums rīkoties rūpīgi un pēc iespējas ātrāk būtu jāmeklē efektīvi risinājuma varianti strīda atrisināšanā, piemēram, noslēdzot izlīgumu vai atzīstot prasību.

Tiesībsargs vērtēja arī to, vai CPL 244. 10 panta astotajā daļā būtu jāparedz, ka tiesas lēmums par pagaidu uzturlīdzekļu piedziņu, līdzīgi kā pārējie pagaidu lēmumi, ir pārsūdzams. Tiesībsargs piekrita Tieslietu ministrijai, ka uzturlīdzekļu jautājums, tostarp pagaidu uzturlīdzekļu regulējums, visupirms kalpo tieši bērna labākajām interesēm, jebkura pārsūdzības iespējas ietveršana var paildzināt kopējo tiesvedības procesa ilgumu, turklāt pagaidu uzturlīdzekļi var tikt grozīti vai kā citādi tiesiski ietekmēti ar tiesas galīgo nolēmumu lietā. Vienlaikus tiesībsargs nekonstatēja pamatojumu tam, kāpēc šāda kārtība ir attiecināta tikai uz uzturlīdzekļu jautājumu, bet ne uz, piemēram, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, kas noteiktos gadījumos arī var būt ļoti svarīgi gan no bērna labāko interešu ievērošanas viedokļa, gan arī kopējā tiesvedības ātruma. Savukārt no otras puses, ņemot vērā, ka attiecībā uz pārējiem pagaidu lēmumiem CPL paredz pārsūdzības iespējas, paliek atklāts jautājums, kāpēc arī pagaidu uzturlīdzekļu lietās nevarētu tikt ieviests blakus sūdzības institūts. Turklāt jāuzsver, ka attiecībā uz tiesas galīgo nolēmumu lietās par uzturlīdzekļu piedziņu bērnam ir noteikts, ka tas ir izpildāms nekavējoties, taču to ir iespējams pārsūdzēt apelācijas kārtībā.

Būtiskākie secinājumi

  1. Iesniedzējam tiesneša kļūdas pēc nepamatoti pārskaitot prasītājai 5 400 euro tika nodarīts īpašuma tiesību aizskārums.
  2. Iesniedzējam ir nepieciešams vērsties pie tiesu izpildītāja ar lūgumu veiktos maksājumus 5 400 euro apmērā attiecināt uz tiesas 2022. gada 29. marta lēmuma izpildi, kas nosegtu deviņu mēnešu periodu.
  3. Iesniedzējam paralēli izpildes stadijai ir nepieciešams risināt pārmaksāto uzturlīdzekļu jautājumu arī pamata tiesvedības stadijā, lūdzot tiesai šo jautājumu izlemt līdz ar sprieduma taisīšanas brīdi.
  4. Iesniedzējs ir tiesīgs celt prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā pret valsti Tieslietu ministrijas personā par atbilstīga atlīdzinājuma piedziņu.
  5. Attiecībā par pagaidu uzturlīdzekļu lēmuma pārsūdzību tiesībsargs secināja, ka šis jautājums nav tik viennozīmīgs, par ko vēl būtu nepieciešams diskutēt.
  6. Vienlaikus tiesībsargs secināja, ka arī šādos kā konkrētajā pārbaudes lietā konstatētajos apstākļos lēmuma pārsūdzība, visticamāk, nebūtu atrisinājusi pamata problēmu par tiesneša nepareizi norādīto laika periodu uzturlīdzekļu piedziņai, jo atbilstoši CPL 244. 10 panta septītajai daļai lēmums par pagaidu uzturlīdzekļu piedziņu ir izpildāms nekavējoties.