22.05.2023.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-3-24B par vides pieejamību Ādažu slimnīcā

Apraksts

Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-3-24B par vides pieejamību Ādažu slimnīcā

Sūdzības būtība

Seniore ar ierobežotu pārvietošanos (nelieto ratiņkrēslu) nevarēja cieņpilni pārvietoties pa ārstniecības iestādes stāviem, jo nebija nodrošināti pienācīgi lietojami vides pieejamības elementi. Lietā atšķīrās iesniedzējas, Veselības inspekcijas un ārstniecības iestādes viedokļi par to, vai ārstniecībā ir vai nav pieejama vide un pieejams pakalpojums, kā arī vai strīdus dienā bija pieejama informācija par kārtību, kādā bija jāpiesaka ārstniecības iestādes asistents (turpmāk – Kārtība).

Tiesībsarga konstatētais

Ja ārstniecības iestādē nav nodrošināta vides pieejamība, tad ir jābūt pieejamai informācijai par to, kā saņemt pieejamu pakalpojumu. Pieejamība ir jāvērtē no pakalpojuma saņēmēja skatu punkta.
Ārstniecības iestāde savā tīmekļa vietnē norāda, ka ir pieejama, ir iekļauta Kārtība par iespēju saņemt pieejamu pakalpojumu. Veselības inspekcija uzskata, ka ārstniecības iestāde ir rīkojusies atbilstoši normatīvajam regulējumam.

Tiesībsargs konstatēja, ka ārstniecības iestādes pirmais stāvs ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem tikai ar cita cilvēka palīdzību, otrā stāva uzbrauktuves nedrīkst lietot, jo tās neatbilst drošības standartiem, jo ir par stāvu. Cilvēkiem ar redzes un dzirdes traucējumiem nav nekādu pielāgojumu. Tīmekļa vietne vispār nav pieejama cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo valodas uzstatījums ir angļu valoda. Tāpat Kārtība neatbilst normatīvajam regulējumam, tajā nav sniegta pietiekama informācija par pakalpojumu pieejamību. Kārtība neuzliek pienākumu iepriekš pieteikt ārstniecības iestādes asistentu, turklāt asistenta pieteikšanas procedūra ir izveidota ērta ārstniecības iestādei, nevis pacientam. Kārtība neiekļauj informāciju kā rīkoties, ja nepieciešamība apmeklēt ārstniecības iestādes otro stāvu rodas vizītes laikā, kas atrodas ēkas pirmajā stāvā.

Vērtējot strīdus situāciju, tiesībsargs konstatēja, ka Kārtība atradās ārstniecības iestādes tīmekļa vietnē strīdus dienā, bet tajā nebija iekļauta informācija par pārvietošanos pa ārstniecības iestādi, tāpat nav iespējams nepārprotami secināt, ka tīmekļa vietnē strīda dienā bija iekļauta informācija par laiku, kad ir jāpiesaka ārstniecības iestādes asistents. Par pieejamību atbildīgā amatpersona, kas bija arī ārstējošais ārsts, neiesaistījās pieejama pakalpojuma nodrošināšanā.
Papildus tiesībsargs vērtēja Veselības inspekcijas efektivitāti, pārliecinoties par ārstniecības iestādes vides pieejamību. Tiesībsargs konstatēja, ka Veselības inspekcija ir veikusi darbu formāli.

Tiesībsarga secinājumi:

  1. Ārstniecības iestādē esošie pieejamības elementi ir formāli un pēc būtības neveicina personu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā; tās informatīvā un digitālā vide nav atbilstoša normatīvajam regulējumam; Kārtība ir formāla un nav atbilstoša normatīvajam regulējumam.
  2. Strīdus situācija nebūtu radusies, ja ārstniecības iestādē būtu nodrošināta vides pieejamība un/ vai pieejams pakalpojums pēc būtības.
  3. Tiesībsargs konstatē seniores ar ierobežotām pārvietošanās iespējām tiesību pārkāpumu, nenodrošinot viņai pieejamu pakalpojumu.
  4. Tiesībsargs konstatē labas pārvaldības principa pārkāpumu VI darbībās, veicot Slimnīcas vides pieejamības novērtējumu.

Galvenās rekomendācijas:

Veselības ministrijai – veikt neatkarīgu vides pieejamības auditu tajās ārstniecības iestādēs, kuras Veselības inspekcija ir atzinusi par pieejamām; nodrošināt formālisma izbeigšanos Veselības inspekcijas darbībās, veicot vides pieejamības vērtēšanu.

Ārstniecības iestādei – dzēst no tīmekļa vietnes un Kārtība informāciju, ka ārstniecības iestāde ir pieejama; izstrādāt Kārtību atbilstoši normatīvajam regulējumam; nodrošināt tīmekļa vietnes pieejamību; izstrādāt plānu par pieejamības nodrošināšanu ārstniecības iestādē; nekavējoties pārtraukt izmantot iekšējās uzbrauktuves, kas ir par stāvu.