Diskriminācija uz invaliditātes pamata

Aizliegta tiešā un netiešā diskriminācija, personas aizskaršana un norādījums diskriminēt, pamatojoties uz personas invaliditāti, visās publisko tiesību jomās un tādās jomās kā:

  • nodarbinātība (ieskaitot piekļuvi informācijai par darba vietām; atlases kritērijus pieņemšanai darbā un pieņemšanu darbā; paaugstināšanu amatā; darba apstākļus; darba samaksu; darba attiecību izbeigšanu);
  • profesijas izvēle;
  • izglītība (ieskaitot tālākizglītību);
  • profesionālā apmācība (ieskaitot pārkvalifikāciju, kvalifikācijas paaugstināšanu un praktiskās darba pieredzes iegūšanu);
  • dalība profesionālajās organizācijās vai arodbiedrībās;
  • bērna tiesību aizsardzība;
  • tiesību un likumīgo interešu aizsardzība.

Invaliditāte kā diskriminācijas pamats izprotams plašāk – kā personas garīgās vai fiziskās veselības stāvoklis – īpatnības vai trūkumi, kuru dēļ persona ir salīdzinoši nelabvēlīgākā situācijā. Noteiktas invaliditātes grupas esamībai (invaliditāte šaurā nozīmē) nav būtiskas nozīmes, šis trūkums var būt maznozīmīgs – piemēram, pasliktināta redze vai muguras sāpes.

Personām ar invaliditāti ir tiesības prasīt, lai mācību iestāde vai darba devējs saprātīgi nodrošina personas īpašās individuālās vajadzības: elastīgu darba laiku, fizisko vidi, piekļūšanu, piemērotu aprīkojumu un tehnoloģiju izmantošanu darba uzdevumu veikšanai, dalību apmācībās, iespēju piedalīties darba vietas ierastajos pasākumos, ja tas neuzliek darba devējam nesamērīgi smagu slogu. Vērtējot samērīgumu, jāņem vērā nepieciešamie izdevumi, organizācijas lielums un finanšu līdzekļi, kā arī iespēja saņemt valsts finansējumu.

Atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka invaliditātes ir pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja noteikts veselības stāvoklis ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums, kas ir samērīgs ar tā rezultātā sasniedzamo tiesisko mērķi. Piemēram, darbā bruņotajos spēkos, policijā, cietumā vai glābšanas dienestā darba uzdevumu veikšanai vajadzīga atbilstoša fiziskā sagatavotība, lai saglabātu šo dienestu operativitāti.

Tiesību akti

Skatīt visus

Atzinumi un viedokļi

Skatīt visus

Informatīvie materiāli

Skatīt visus