06.12.2006.

ANO dokuments

Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (pieņemta 2006. gada 6. decembrī)