13.12.2006.

ANO dokuments

Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām Fakultatīvais protokols (pieņemts 2006.gada 13.decembrī)