ANO dokuments

Paraugnoteikumi par vienlīdzīgām iespējām invalīdiem (pieņemti 1993. gada 20. decembrī)