27.11.2023.

Pētījums

Kā izprast ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām? (pārskats par invaliditātes modeļiem)

Apraksts

Šī pārskata mērķis ir sniegt skaidrojumu, kā izprast ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām būtību un pareizi to piemērot, neierobežojot personu ar invaliditāti tiesības un neveicinot esošo stereotipu turpmāku izplatību, kā arī jaunu stereotipu veidošanos.

Cilvēku ar invaliditāti tiesību īstenošanā ir jāpiemēro sociālais un cilvēktiesību modelis. Abi šie modeļi ietver personu ar invaliditāti viedokļu uzklausīšanu un iesaisti. Cilvēktiesību modelis vairāk liek uzsvaru uz vienādu iespēju nodrošināšanu. Jāizvairās no medicīniskās un žēlošanas pieejas personu ar invaliditāti tiesību nodrošināšanā. Medicīniskā pieeja liedz personām ar invaliditāti paust savu viedokli, visu varu nododot ārstu rokās, savukārt žēlošanas pieeja personu ar invaliditāti uztver kā objektu, kurš nespēj par sevi parūpēties.