20.12.2021.

Atzinums

Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2021-38-5F par valsts apmaksāto medicīniskās apaugļošanas procedūru

Apraksts

Tiesībsargs pēc personas iesnieguma ierosināja pārbaudes lietu Nr.2021-38-5F, kurā aplūkoja jautājumu, vai valsts, apmaksājot medicīnisko (mākslīgo) apaugļošanas procedūru sievietēm līdz 37 gadu vecumam, pieļauj diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu. Iesniegumā pausts viedoklis, ka valstij būtu jānodrošina šo pakalpojumu sievietēm, kuras vēlas dzemdēt bērnus, bez maksas un neatkarīgi no viņu vecuma.

Tiesībsargs atzinumā konstatēja/secināja:

  1. Valstij ir jānodrošina ikvienam Latvijas iedzīvotājam medicīniskās palīdzības minimumu, taču veselības pakalpojumu nodrošināšana nav absolūta un ir cieši saistīta ar valsts ekonomiskajām iespējām.
  2. Valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumā neietilpst medicīniskās apaugļošanas procedūra. Jautājums par valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanu attiecas uz sekundāro veselības aprūpi – valsts organizēts papildus pakalpojums valsts apmaksātās medicīniskās palīdzības minimumam un tas ir balstīts uz solidaritātes principa. Valsts spēja segt medicīniskās apaugļošanas izmaksas ir atkarīga no valstī pieejamiem finanšu resursiem. Līdz ar to valstij nav pienākuma ikvienai sievietei atlīdzināt medicīniskās apaugļošanas procedūras izdevumus.
  3. Valsts nodrošina ikvienai sievietei, kurai ir vēlme saņemt medicīnisko apaugļošanu un ārsti atzinuši piemērotu veselības stāvokli, iespēju veikt šo procedūru kādā no sešām ārstniecības iestādēm. To interneta tīmekļvietnēs ir pieejama plaša informācija par mākslīgās apaugļošanas procedūru, tās veikšanas prasībām un izmaksām (cenām). Līdz ar to tiesībsargam nav pamata uzskatīt, ka informācija par mākslīgās apaugļošanas procedūru sabiedrībai nav pieejama.
  4. Visas sabiedrības interesēs ir nodrošināt demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, tāpēc valstij finansiālo iespēju robežās būtu jāveicina mākslīgās apaugļošanas pakalpojuma izmaksu segšanu.
  5. Apsvērums, ka valsts šos pakalpojumus var nodrošināt tikai pieejamo finanšu līdzekļu apmērā, liek valstij rūpīgi izvērtēt piemērotāko risinājuma variantu. Piemēram, kurām personu grupām šie pakalpojumi būtu apmaksājami vai arī valsts daļēji apmaksā medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu izmaksas. Turklāt valstij būtu skaidri jānorāda šāda risinājuma nepieciešamība, lai sabiedrība varētu pārliecināties par tā pamatotību.
  6. Konkrētajā gadījumā atšķirīga attieksme vecuma dēļ ir attaisnojama, jo saskatāms objektīvs un saprātīgs pamats – sedzot mākslīgās apaugļošanas pakalpojuma izmaksas, valsts motivē sievietes, kurām ir augstāka procentuālā iespējamība sasniegt veiksmīgu rezultātu, izmantot valsts nodrošināto pakalpojumu. Tādējādi valstī palielinās bērnu dzimstība un uzlabojas demogrāfiskā situācijā. Līdz ar to nav konstatējams Satversmes 91.pantā nostiprinātā diskriminācijas aizlieguma pārkāpums.
  7. Saeima 2022.gada 23.novembrī pieņēma likumu “Par valsts budžetu 2022.gadam”, kurā paredzēts papildu finansējums valsts apmaksāta medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma apmaksai. Saskaņā ar Veselības ministrijas sniegto informāciju 2022.gadā plānots palielināt normatīvajā regulējumā noteikto vecuma ierobežojumu, tādējādi ļaujot sievietēm virs 37 gadu vecuma saņemt valsts apmaksātus mākslīgās apaugļošanas pakalpojumus.